فیزیک کنکور- تعیین فاز اولیه - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
53
یک ماه قبل
5- موج و انواع آن- نقاط هم فاز (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- موج و انواع آن- نقاط هم فاز (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

4

4- موج و انواع آن-  نقاط هم فاز (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- موج و انواع آن- نقاط هم فاز (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

5

فیزیك - مبحث فاز حركت و بسامد زاویه ای - لوح قلم
فیزیك - مبحث فاز حركت و بسامد زاویه ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

2

فیزیک - مبحث تعیین نوع حرکت
فیزیک - مبحث تعیین نوع حرکت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت
فیزیک - مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت

کنکور ریاضی - فیزیک

علی صادقی

علی صادقی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

1

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

0

11 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث تعیین نوع حرکت (قسمت یازدهم)
11 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث تعیین نوع حرکت (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

3

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

2

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

2

12 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت (قسمت دوازدهم)
12 - تدریس فیزیک مکانیک – مبحث تعیین نوع شتاب و سرعت (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

2

5-هندسه مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)
5-هندسه مفاهیم اولیه (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

1- هندسه- مفاهیم اولیه (قسمت اول)
1- هندسه- مفاهیم اولیه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1: مفاهیم اولیه (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

3

8- هندسه- مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)
8- هندسه- مفاهیم اولیه (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید