6-کنکور ریاضی تجربی – مبحث شکست نور – دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک
141
2 ماه قبل
شکست نور (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

6

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : شکست نور (قسمت ششم)
فیزیک : شکست نور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

شکست نور: شکست نور (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور: شکست نور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

5

شکست نور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

2

شکست نور (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

5

شکست نور (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

412

تعداد پسندیدن

6

شکست نور (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

3

نور : آزمایش شکست نور
نور : آزمایش شکست نور

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

6-کنکور ریاضی تجربی – مبحث شکست نور – دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت ششم)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این بخش از آموزش بحث "شکست نور" استاد مهدی مظلومی در ابتدا به حل مثال ها ادامه داده و سپس به تشریح و بررسی تعاریف و مفاهیمی از جمله نور،عبور اتنخابی و علت تجزیه ی نور در منشور پرداخته و با به کارگیری نکات آموزش داده شده مثال های مربوط را حل خواهد کرد.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید