معرفی کتاب (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی
367
9 ماه قبل
درس دوم : فطرت و ویژگی های فطری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : فطرت و ویژگی های فطری (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

361

تعداد پسندیدن

4

درس دوازدهم : عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوازدهم : عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

6

درس دوم : هدف و غایت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : هدف و غایت (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

407

تعداد پسندیدن

3

22 - دین و زندگی سال دوم - درس ششم - قسمت بیست و دوم - گزینه دو
22 - دین و زندگی سال دوم - درس ششم - قسمت بیست و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

168

تعداد پسندیدن

0

42 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت چهل و دوم - گزینه دو
42 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت چهل و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

0

32 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و دوم - گزینه دو
32 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

0

52 - دین و زندگی سال دوم - درس دوازدهم - قسمت پنجاه و دوم - گزینه دو
52 - دین و زندگی سال دوم - درس دوازدهم - قسمت پنجاه و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

1

درس دهم : نکات ضروری حرام و حلال (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دهم : نکات ضروری حرام و حلال (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

453

تعداد پسندیدن

1

درس نهم : جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس نهم : جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

0

پاسخ نامه تشریحی ازمون دین و زندگی قسمت دوم
پاسخ نامه تشریحی ازمون دین و زندگی قسمت دوم

کنکور عمومی - دین و زندگی

اصغر نامداری

اصغر نامداری
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

521

تعداد پسندیدن

3

8 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هشتم - گزینه دو
8 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هشتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

0

2 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت دوم - گزینه دو
2 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

0

7 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هفتم - گزینه دو
7 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هفتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

39 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت سی و نهم - گزینه دو
39 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت سی و نهم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

0

34 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و چهارم - گزینه دو
34 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و چهارم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

1

48 - دین و زندگی سال دوم - درس یازدهم - قسمت چهل و هشتم - گزینه دو
48 - دین و زندگی سال دوم - درس یازدهم - قسمت چهل و هشتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

1

36 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و ششم - گزینه دو
36 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و ششم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

0

27 - دین و زندگی سال دوم - درس هفتم - قسمت بیست و هفتم - گزینه دو
27 - دین و زندگی سال دوم - درس هفتم - قسمت بیست و هفتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

1

26 - دین و زندگی سال دوم - درس ششم - قسمت  بیست و ششم - گزینه دو
26 - دین و زندگی سال دوم - درس ششم - قسمت بیست و ششم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

163

تعداد پسندیدن

0

معرفی کتاب (قسمت دوم)
کنکور عمومی - دین و زندگی

معرفی کتاب (قسمت دوم)
در این قسمت استاد سرکشیک زاده به معرفی تله های تستی درس دین و زندگی در کنکور سراسری می پردازند و ضمن ارائه ی نمونه های بسیار مشابه در کتاب درسی شیوه های پیدا کردن پاسخ این دست از تست ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید