معرفی کتاب (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی
333
8 ماه قبل
درس دوم : فطرت و ویژگی های فطری (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : فطرت و ویژگی های فطری (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

2

درس دوازدهم : عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوازدهم : عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

3

درس دوم : هدف و غایت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : هدف و غایت (قسمت سوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

359

تعداد پسندیدن

2

22 - دین و زندگی سال دوم - درس ششم - قسمت بیست و دوم - گزینه دو
22 - دین و زندگی سال دوم - درس ششم - قسمت بیست و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

42 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت چهل و دوم - گزینه دو
42 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت چهل و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

0

32 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و دوم - گزینه دو
32 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

52 - دین و زندگی سال دوم - درس دوازدهم - قسمت پنجاه و دوم - گزینه دو
52 - دین و زندگی سال دوم - درس دوازدهم - قسمت پنجاه و دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

درس دهم : نکات ضروری حرام و حلال (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس دهم : نکات ضروری حرام و حلال (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

403

تعداد پسندیدن

1

درس نهم : جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس نهم : جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

هادی سرکشیک زاده

هادی سرکشیک زاده
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

0

پاسخ نامه تشریحی ازمون دین و زندگی قسمت دوم
پاسخ نامه تشریحی ازمون دین و زندگی قسمت دوم

کنکور عمومی - دین و زندگی

اصغر نامداری

اصغر نامداری
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- سال دوم دبیرستان - درس اول - جلوه های حکمت و تدبیر - (قسمت دوم)

کنکور عمومی - دین و زندگی

حسین رضاییان

حسین رضاییان
تعداد بازدید

468

تعداد پسندیدن

3

8 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هشتم - گزینه دو
8 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هشتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

2 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت دوم - گزینه دو
2 - دین و زندگی سال دوم - درس اول - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

0

7 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هفتم - گزینه دو
7 - دین و زندگی سال دوم - درس دوم - قسمت هفتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

41 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت چهل و یکم - گزینه دو
41 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت چهل و یکم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

39 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت سی و نهم - گزینه دو
39 - دین و زندگی سال دوم - درس نهم - قسمت سی و نهم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

0

34 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و چهارم - گزینه دو
34 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و چهارم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

1

48 - دین و زندگی سال دوم - درس یازدهم - قسمت چهل و هشتم - گزینه دو
48 - دین و زندگی سال دوم - درس یازدهم - قسمت چهل و هشتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

36 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و ششم - گزینه دو
36 - دین و زندگی سال دوم - درس هشتم - قسمت سی و ششم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

0

27 - دین و زندگی سال دوم - درس هفتم - قسمت بیست و هفتم - گزینه دو
27 - دین و زندگی سال دوم - درس هفتم - قسمت بیست و هفتم - گزینه دو

کنکور عمومی - دین و زندگی

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

1

معرفی کتاب (قسمت دوم)
کنکور عمومی - دین و زندگی

معرفی کتاب (قسمت دوم)
در این قسمت استاد سرکشیک زاده به معرفی تله های تستی درس دین و زندگی در کنکور سراسری می پردازند و ضمن ارائه ی نمونه های بسیار مشابه در کتاب درسی شیوه های پیدا کردن پاسخ این دست از تست ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید