معرفی مفهوم حد ۱

سوم ریاضی - حسابان
262
8 ماه قبل
۶-بهینه‌سازی ۱
۶-بهینه‌سازی ۱

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

۲۰-قاعده زنجیری ۱
۲۰-قاعده زنجیری ۱

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

۲۹-مشتق توابع نمایی ۱
۲۹-مشتق توابع نمایی ۱

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

13-حدهای صفر صفرم ۱
13-حدهای صفر صفرم ۱

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

5-خواص پیوستگی ۱
5-خواص پیوستگی ۱

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

۱۶-آهنگ تغییر وابسته ۱
۱۶-آهنگ تغییر وابسته ۱

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

0

21-اعمال جبری روی توابع ۱
21-اعمال جبری روی توابع ۱

سوم ریاضی - حسابان

احمد محمودی

احمد  محمودی
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مفهوم دامنه تابع از حسابان سوم ریاضی
حسابان - مفهوم دامنه تابع از حسابان سوم ریاضی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

344

تعداد پسندیدن

4

3-مثال از مفهوم مشتق
3-مثال از مفهوم مشتق

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت سوم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

3

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت هشتم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت نهم)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: مبحث حد و پیوستگی (قسمت اول)

سوم ریاضی - حسابان

ساسان سعیدی

ساسان سعیدی
تعداد بازدید

326

تعداد پسندیدن

4

فصل چهارم : حد و پیوستگی های توابع  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حد و پیوستگی های توابع (قسمت سوم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

400

تعداد پسندیدن

5

18-مثال از حدهای مثلثاتی و تغییر متغییر ۱
18-مثال از حدهای مثلثاتی و تغییر متغییر ۱

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

148

تعداد پسندیدن

0

5-کاربرد مفهوم مشتق در زندگی
5-کاربرد مفهوم مشتق در زندگی

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

0

حسابان - حد جزء صحیح
حسابان - حد جزء صحیح

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

1

معرفی مفهوم حد ۱
سوم ریاضی - حسابان

معرفی مفهوم حد ۱

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید