72
یک ماه قبل
گراف کامل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف کامل (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

4

گراف کامل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف کامل (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

2

جبر و ریاضیات گسسته - گراف - گراف کامل
جبر و ریاضیات گسسته - گراف - گراف کامل

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

1

گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

3

گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

4

جبر و ریاضیات گسسته - شمارش دور در گراف های غیر کامل
جبر و ریاضیات گسسته - شمارش دور در گراف های غیر کامل

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

گراف منتظم
گراف منتظم

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

گراف همبند
گراف همبند

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

گراف اویلری و همیلتونی
گراف اویلری و همیلتونی

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

دور در گراف
دور در گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

ماتریس متناظر گراف
ماتریس متناظر گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

آشنایی با گراف
آشنایی با گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

قضیه اساسی گراف
قضیه اساسی گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

قضیه اساسی نظریه گراف
قضیه اساسی نظریه گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

مسیر در گراف
مسیر در گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

گراف مشاغل و بازه ها
گراف مشاغل و بازه ها

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)
معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

جبر و ریاضیات گسسته - ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی باآن
جبر و ریاضیات گسسته - ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی باآن

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

1

گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

2

گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: انواع گراف ساده (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

286

تعداد پسندیدن

2

گراف کامل
کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

معرفی گراف کامل و بررسی مسائل وابسته به آن

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید