24
6 روز قبل
گراف کامل (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
گراف کامل (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

2

گراف کامل (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گراف کامل (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - گسسته

بهمن موذنی پور

بهمن موذنی پور
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

4

جبر و ریاضیات گسسته - گراف - گراف کامل
جبر و ریاضیات گسسته - گراف - گراف کامل

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: دور در گراف کامل (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

3

گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: مسیر در گراف کامل (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

4

جبر و ریاضیات گسسته - شمارش دور در گراف های غیر کامل
جبر و ریاضیات گسسته - شمارش دور در گراف های غیر کامل

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

گراف منتظم
گراف منتظم

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

گراف همبند
گراف همبند

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

آشنایی با گراف
آشنایی با گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

قضیه اساسی گراف
قضیه اساسی گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

مسیر در گراف
مسیر در گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

گراف اویلری و همیلتونی
گراف اویلری و همیلتونی

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

قضیه اساسی نظریه گراف
قضیه اساسی نظریه گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

دور در گراف
دور در گراف

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)
معرفی گراف ساده (تستهای پرتکرار)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

گراف مشاغل و بازه ها
گراف مشاغل و بازه ها

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

یاران رزمی2

یاران رزمی2
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

جبر و ریاضیات گسسته - ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی باآن
جبر و ریاضیات گسسته - ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی باآن

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

گراف: ویژگی های گراف ساده (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: ویژگی های گراف ساده (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

3

گراف: گراف شماری (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف شماری (قسمت سی و نهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: گراف بازه ها (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

2

گراف کامل
کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

معرفی گراف کامل و بررسی مسائل وابسته به آن

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید