شیمی دوم تجربی : فصل اول : محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی
407
9 ماه قبل
1 - شیمی دوم - مبحث روش محاسبه جرم اتمی میانگین - قسمت اول - پرواز
1 - شیمی دوم - مبحث روش محاسبه جرم اتمی میانگین - قسمت اول - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

3

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: محاسبه بار یون (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: محاسبه بار یون (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

1

2 - شیمی دوم - مبحث روش محاسبه جرم اتمی میانگین - قسمت دوم - پرواز
2 - شیمی دوم - مبحث روش محاسبه جرم اتمی میانگین - قسمت دوم - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

342

تعداد پسندیدن

3

شیمی - مبحث محاسبه جرم اتمی میانگین - پژوهندگان
شیمی - مبحث محاسبه جرم اتمی میانگین - پژوهندگان

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هشتم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هفتم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

0

1 - شیمی دوم - مبحث اندازه گیری جرم اتمی با استفاده از واحد کربنی - قسمت اول - پرواز
1 - شیمی دوم - مبحث اندازه گیری جرم اتمی با استفاده از واحد کربنی - قسمت اول - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

294

تعداد پسندیدن

2

 فصل اول : موازنه بار (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : موازنه بار (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

554

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : موازنه بار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : موازنه بار (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

540

تعداد پسندیدن

10

 فصل اول : قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

470

تعداد پسندیدن

6

فصل اول :جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول :جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1754

تعداد پسندیدن

24

ساختار اتم: جرم اتمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: جرم اتمی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

405

تعداد پسندیدن

5

ساختار اتم: جرم اتمی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: جرم اتمی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

289

تعداد پسندیدن

3

ساختار اتم: جرم اتمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: جرم اتمی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

336

تعداد پسندیدن

1

2 - شیمی دوم - مبحث اندازه گیری جرم اتمی با استفاده از واحد کربنی - قسمت دوم - پرواز
2 - شیمی دوم - مبحث اندازه گیری جرم اتمی با استفاده از واحد کربنی - قسمت دوم - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

3

الکتروشیمی: محاسبه اعداد اکسایش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: محاسبه اعداد اکسایش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

487

تعداد پسندیدن

4

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

587

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت هفدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت پانزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت چهاردهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول : محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم- فصل اول-محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)
در این قسمت استاد نصراللهی به توضیح محاسبۀ نسبت بار به جرم که توسط جوزف تامسون اندازه گیری شده است می پردازند و بعد از بیان نکات مهم این نسبت، به توضیح و تشریح نظریۀ اتمی تامسون و بند های آن مبادرت می فرمایند

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید