شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی
192
5 ماه قبل
 شیمی پیش: فصل اول-واکنش بنیادی (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول-واکنش بنیادی (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

4

 شیمی پیش: فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل اول- تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

426

تعداد پسندیدن

3

شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت سی و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

473

تعداد پسندیدن

2

پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

 شیمی پیش: فصل اول- شیمی و زندگی (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- شیمی و زندگی (قسمت سی و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

7

اسید و باز: مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش:  فصل اول - واکنش -کاتالیز  (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - واکنش -کاتالیز (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل اول - کاتالیزور ها (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - کاتالیزور ها (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

3

2-  شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت دوم)
2- شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

1-  شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت اول)
1- شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

6

شیمی پیش: فصل اول - حذف آلاینده های موجود (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - حذف آلاینده های موجود (قسمت سی و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

3

شیمی سوم -فصل اول - درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم -فصل اول - درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

3

 شیمی پیش: فصل اول- تست(قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- تست(قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

2

 شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت بیست و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

179

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
استاد نصراللهی در این بخش به زدن باقی تست های کنکور سراسری از قسمت های پیشین مبادرت می فرمایند و ضمن انجام دوره و مروری کوتاه بر روی مطالب درس داده شده در ویدیو های قبلی، به بررسی و ارائه نکات مهم هر تست می پردازند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید