31- شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی
160
4 ماه قبل
31- شیمی سوم -فصل اول - درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
31- شیمی سوم -فصل اول - درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

3

31- ریاضی تجربی: تست احتمال (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی تجربی: تست احتمال (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

31- ریاضی – تست آنالیز ترکیبی (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی – تست آنالیز ترکیبی (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

31 - تست ادبیات دوم - فصل پنجم – درس سیزدهم (قسمت سی و یکم) - گزینه دو
31 - تست ادبیات دوم - فصل پنجم – درس سیزدهم (قسمت سی و یکم) - گزینه دو

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

31- ریاضی تجربی – آمار (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی تجربی – آمار (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

31- ریاضی تجربی – مبحث کابرد مثلثات (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی تجربی – مبحث کابرد مثلثات (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

31- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه2 (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه2 (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

31 - فصل اول – مجموعه ها (قسمت سی و یکم)
31 - فصل اول – مجموعه ها (قسمت سی و یکم)

نهم - ریاضی

علی اصفهانی

علی اصفهانی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

31 - فصل اول – مجموعه ها (قسمت سی و یکم)
31 - فصل اول – مجموعه ها (قسمت سی و یکم)

نهم - ریاضی

علی اصفهانی

علی اصفهانی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

2-  شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت دوم)
2- شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

1-  شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت اول)
1- شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

3

31- قرابت معنایی - سال دوم فصل ادبیات معاصر 2 (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
31- قرابت معنایی - سال دوم فصل ادبیات معاصر 2 (قسمت سی و یکم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

31 - تدریس و حل تست ادبیات سوم – فصل ششم – درس سیزدهم (قسمت سی و یکم) - گزینه دو
31 - تدریس و حل تست ادبیات سوم – فصل ششم – درس سیزدهم (قسمت سی و یکم) - گزینه دو

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

یسنا نوشادی

یسنا نوشادی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیست و یک)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیست و یک)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

3

31 - فصل چهارم – توان و ریشه (قسمت سی و یکم)
31 - فصل چهارم – توان و ریشه (قسمت سی و یکم)

نهم - ریاضی

علی اصفهانی

علی اصفهانی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

31- روش تدریس - ریاضی اول ابتدایی (قسمت سی و یکم)
31- روش تدریس - ریاضی اول ابتدایی (قسمت سی و یکم)

اول - ریاضی

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

31- شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
استاد نصراللهی در این بخش به زدن باقی تست های کنکور سراسری از قسمت های پیشین مبادرت می فرمایند و ضمن انجام دوره و مروری کوتاه بر روی مطالب درس داده شده در ویدیو های قبلی، به بررسی و ارائه نکات مهم هر تست می پردازند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید