31- شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی
136
3 ماه قبل
31- شیمی پیش- فصل اول-واکنش بنیادی (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
31- شیمی پیش- فصل اول-واکنش بنیادی (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

4

31- شیمی سوم -فصل اول - درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
31- شیمی سوم -فصل اول - درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

3

34- شیمی دوم - فصل اول - تست(قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
34- شیمی دوم - فصل اول - تست(قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

4

35- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
35- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

4

21- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
21- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

4

30- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی)
تگ دکتر آی کیو
30- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

2

35- شیمی پیش- فصل اول- تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
35- شیمی پیش- فصل اول- تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

349

تعداد پسندیدن

3

36-شیمی پیش- فصل اول- تست (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
36-شیمی پیش- فصل اول- تست (قسمت سی و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

442

تعداد پسندیدن

2

21- شیمی دوم- فصل اول-تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )
تگ دکتر آی کیو
21- شیمی دوم- فصل اول-تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

3

31- ریاضی تجربی: تست احتمال (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی تجربی: تست احتمال (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

31- ریاضی – تست آنالیز ترکیبی (قسمت سی و یکم)
31- ریاضی – تست آنالیز ترکیبی (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

32- شیمی پیش- فصل اول- شیمی و زندگی (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
32- شیمی پیش- فصل اول- شیمی و زندگی (قسمت سی و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

2

33- شیمی دوم- فصل اول - تعیین عدد اتمی  (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33- شیمی دوم- فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

3

27- شیمی دوم- فصل اول-  تست (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
27- شیمی دوم- فصل اول- تست (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

25-شیمی دوم- فصل اول -تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25-شیمی دوم- فصل اول -تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

5

26- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
26- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

3

28- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
28- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

402

تعداد پسندیدن

4

31 - تست ادبیات دوم - فصل پنجم – درس سیزدهم (قسمت سی و یکم) - گزینه دو
31 - تست ادبیات دوم - فصل پنجم – درس سیزدهم (قسمت سی و یکم) - گزینه دو

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

22- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش  (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
22- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

7

31- شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
استاد نصراللهی در این بخش به زدن باقی تست های کنکور سراسری از قسمت های پیشین مبادرت می فرمایند و ضمن انجام دوره و مروری کوتاه بر روی مطالب درس داده شده در ویدیو های قبلی، به بررسی و ارائه نکات مهم هر تست می پردازند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید