شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی
243
7 ماه قبل
 شیمی پیش: فصل اول-واکنش بنیادی (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول-واکنش بنیادی (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل اول- تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

475

تعداد پسندیدن

3

شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت سی و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

494

تعداد پسندیدن

2

 شیمی پیش: فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

4

 شیمی پیش: فصل اول- شیمی و زندگی (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- شیمی و زندگی (قسمت سی و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

180

تعداد پسندیدن

5

شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

7

شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل چهارم - مبحث ترکیب های کوالانسی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل دوم - مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش:  فصل اول - واکنش -کاتالیز  (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - واکنش -کاتالیز (قسمت سی و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

4

شیمی پیش: فصل اول - کاتالیزور ها (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - کاتالیزور ها (قسمت سی و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

264

تعداد پسندیدن

3

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش دهنده ی محدودکننده و بازده واکنش (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش دهنده ی محدودکننده و بازده واکنش (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

0

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: عدد اکسایش (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: عدد اکسایش (قسمت سی و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل اول - حذف آلاینده های موجود (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - حذف آلاینده های موجود (قسمت سی و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

3

شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

333

تعداد پسندیدن

6

 شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست (قسمت بیست و نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

2

 شیمی پیش: فصل اول- تست(قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول- تست(قسمت بیست و چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

2

2-  شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت دوم)
2- شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

1-  شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت اول)
1- شیمی - فصل یکم – ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)
استاد نصراللهی در این بخش به زدن باقی تست های کنکور سراسری از قسمت های پیشین مبادرت می فرمایند و ضمن انجام دوره و مروری کوتاه بر روی مطالب درس داده شده در ویدیو های قبلی، به بررسی و ارائه نکات مهم هر تست می پردازند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید