5-شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی
129
3 ماه قبل
6-شیمی دوم- فصل دوم -یونش(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6-شیمی دوم- فصل دوم -یونش(قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

5

9- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

3

7- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- شیمی دوم -فصل دوم-تغییرات انرژی یونش(قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

4

8- شیمی دوم - فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- شیمی دوم - فصل دوم-تغییرات انرژی یونش (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

4

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

2

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

3

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

اسید و باز: ثابت یونش آب (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: ثابت یونش آب (قسمت چهلم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

شیمی  -ثابت یونش و اسیدهای چند پروتون دار
شیمی -ثابت یونش و اسیدهای چند پروتون دار

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

0

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : خواص تناوبی عنصرها  (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : خواص تناوبی عنصرها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3123

تعداد پسندیدن

5

5- شیمی دوم فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- شیمی دوم فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

4

5- شیمی دوم -فصل سوم- آب تبلور ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
5- شیمی دوم -فصل سوم- آب تبلور ( قسمت پنجم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

7

25-شیمی دوم- فصل اول -تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25-شیمی دوم- فصل اول -تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

5

35- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
35- شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

4

پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

5-شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)
استاد نصراللهی در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی، به تدریس مبحث یونش می پردازند. ( به عمل جدا کردن یک الکترون از یک ذره در حالت گازی یونش می گویند ) استاد در ادامه، پس از اتمام ِ توضیحات مبنی بر نحوه محاسبۀ انرژی مورد نیاز برای انجام یونش، به حلِ نمونه تمرین و مثال برای یادگیری هرچه بهتر مبحث مبادرت می فرمایند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید