شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی
200
5 ماه قبل
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

2

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

3

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
جدول تناوبی: انرژی یونش (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

3

اسید و باز: ثابت یونش آب (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
اسید و باز: ثابت یونش آب (قسمت چهلم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

شیمی  -ثابت یونش و اسیدهای چند پروتون دار
شیمی -ثابت یونش و اسیدهای چند پروتون دار

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم : فصل دوم : خواص تناوبی عنصرها  (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل دوم : خواص تناوبی عنصرها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم: فصل  اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل چهارم : مبحث پیوند کوالانسی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

پیش فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
پیش فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3183

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت سی و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم: فصل سوم - آب تبلور ( قسمت پنجم )
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل سوم - آب تبلور ( قسمت پنجم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم: فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

6

شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

4

شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل پنجم : کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

5

شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم -فصل دوم -یونش (قسمت پنجم)
استاد نصراللهی در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی، به تدریس مبحث یونش می پردازند. ( به عمل جدا کردن یک الکترون از یک ذره در حالت گازی یونش می گویند ) استاد در ادامه، پس از اتمام ِ توضیحات مبنی بر نحوه محاسبۀ انرژی مورد نیاز برای انجام یونش، به حلِ نمونه تمرین و مثال برای یادگیری هرچه بهتر مبحث مبادرت می فرمایند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید