آزمون آنلاین زیست کنکور

کنکور تجربی - زیست شناسی
410
4 ماه قبل
زیست تجربی : سوال13 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال13 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال 9 آزمون سراسری تجربی از داخل کشور 95 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال 9 آزمون سراسری تجربی از داخل کشور 95 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال 6 آزمون سراسری تجربی از داخل کشور 95 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال 6 آزمون سراسری تجربی از داخل کشور 95 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال45 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 95 –کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال45 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 95 –کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال22 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 94-کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال22 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 94-کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال35 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 95 –کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال35 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 95 –کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال22 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال22 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال7 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94-کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال7 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94-کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال50 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 95 –کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال50 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 95 –کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)
7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال16 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال16 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال29 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال29 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 94 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال  7 آزمون سراسری تجربی داخل کشور94 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال 7 آزمون سراسری تجربی داخل کشور94 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال  3 آزمون سراسری تجربی داخل کشور94 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال 3 آزمون سراسری تجربی داخل کشور94 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال47 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 95 –کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال47 آزمون سراسری تجربی خارج از کشور 95 –کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال23 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 94-کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال23 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 94-کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال7 آزمون سراسری تجربی از داخل کشور 95 – کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال7 آزمون سراسری تجربی از داخل کشور 95 – کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

زیست تجربی : سوال50 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 95 –کتاب دور دنیا
تگ دکتر آی کیو
زیست تجربی : سوال50 آزمون سراسری تجربی داخل کشور 95 –کتاب دور دنیا

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

آزمون آنلاین زیست کنکور
کنکور تجربی - زیست شناسی

آزمون آنلاین زیست کنکور biomedico.ir/@biomedi

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید