آزمون آنلاین زیست کنکور

کنکور تجربی - زیست شناسی
657
8 ماه قبل
2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

0

3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنجم)
5- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

551

تعداد پسندیدن

5

7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)
7- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

226

تعداد پسندیدن

0

1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)
1- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)
4- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

2

3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)
3- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

1

6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

3

6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)
6- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)
2- زیست شناسی آزمون شماره سه گام اول سال 91 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسعود کریمی

مسعود کریمی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

0

8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)
8- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

0

5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنجم)
5- زیست شناسی آزمون دهم پیش دانشگاهی سال 92-91گزینه دو(قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

پژمان اکبری

پژمان اکبری
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

1

ژنتیک جمعیت : (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1221

تعداد پسندیدن

16

زیست–گردش مواد(قسمت ششم)
زیست–گردش مواد(قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

2

تحلیل کنکور 93 : (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

677

تعداد پسندیدن

9

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت  دوم)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1315

تعداد پسندیدن

25

ژنتیک و خواستگاه : (قسمت  یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خواستگاه : (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1190

تعداد پسندیدن

33

ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

869

تعداد پسندیدن

13

آزمون آنلاین زیست کنکور
کنکور تجربی - زیست شناسی

آزمون آنلاین زیست کنکور biomedico.ir/@biomedi

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید