26- موج و انواع آن- صوت (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک
220
5 ماه قبل
نوسان و موج : شکستن لیوان با صوت
نوسان و موج : شکستن لیوان با صوت

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : آزمایش ایجاد صوت
نوسان و موج : آزمایش ایجاد صوت

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت ششم)
فیزیک : صوت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

26 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و ششم
26 - فیزیک - مبحث دینامیک نیرو شناسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

26 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و ششم
26 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

فصل پنجم : صوت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : صوت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

3

26- فصل سوم: مقاطع مخروطی ( قسمت بیست و ششم)
26- فصل سوم: مقاطع مخروطی ( قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - هندسه تحلیلی وجبر خطی

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث انواع موج مكانیكی - لوح قلم
فیزیك - مبحث انواع موج مكانیكی - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت سوم)
فیزیک : صوت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت نهم)
فیزیک : صوت (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت دهم)
فیزیک : صوت (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت پنجم)
فیزیک : صوت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت اول)
فیزیک : صوت (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت هشتم)
فیزیک : صوت (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت دوم)
فیزیک : صوت (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت چهارم)
فیزیک : صوت (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : صوت (قسمت هفتم)
فیزیک : صوت (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

1

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت ششم)
حل تست موج (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

6 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث صوت - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید