فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی
152
یک ماه قبل
1- شیمی دوم- فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- شیمی دوم- فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3293

تعداد پسندیدن

133

فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

5

فصل اول ساختار اتم (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول ساختار اتم (قسمت اول )

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ساختار اتم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ساختار اتم (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ساختار اتم (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ساختار اتم (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ساختار اتم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ساختار اتم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: ساختار اتم (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ساختار اتم (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ساختار اتم (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : ساختار اتم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

3

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید