فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی
82
4 ماه قبل
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی(قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3246

تعداد پسندیدن

7

 فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

2899

تعداد پسندیدن

7

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3522

تعداد پسندیدن

4

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3471

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3239

تعداد پسندیدن

5

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3495

تعداد پسندیدن

4

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی(قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی(قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3269

تعداد پسندیدن

11

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3224

تعداد پسندیدن

5

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3201

تعداد پسندیدن

4

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3514

تعداد پسندیدن

4

فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3477

تعداد پسندیدن

3

 فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3533

تعداد پسندیدن

3

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

 فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم:مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم:مبحث تعادل شیمیایی (قسمت بیست و سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید