فصل اول: کلیات (قسمت چهل و یکم)

سوم انسانی - روانشناسی
46
یک ماه قبل
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و یکم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و سوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و ششم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و دوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و چهارم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و پنجم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

523

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیستم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پنجم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هجدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت شانزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پانزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهارم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت یازدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: کلیات (قسمت چهل و یکم)
سوم انسانی - روانشناسی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید