زیست شناسی - تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی
500
5 ماه قبل
زیست شناسی - حل تست کنکور 93 - کنکور آسان است
زیست شناسی - حل تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

درس زیست شناسی - کنکور ۹۳ - کنکور آسان است
درس زیست شناسی - کنکور ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

5

2 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت دوم
2 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

3

1 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت اول
1 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

533

تعداد پسندیدن

7

تحلیل کنکور 93 : (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

288

تعداد پسندیدن

3

 حلیل کنکور 93 : (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
حلیل کنکور 93 : (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

0

تحلیل کنکور 93 : (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارده)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

4

تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

2

تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

181

تعداد پسندیدن

1

 تحلیل کنکور 93 : (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

0

تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

2

تحلیل کنکور 93 : (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

1

ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است
ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است
ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید