زیست شناسی - تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی
611
7 ماه قبل
زیست شناسی - حل تست کنکور 93 - کنکور آسان است
زیست شناسی - حل تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

2

1 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت اول
1 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت اول

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

2

درس زیست شناسی - کنکور ۹۳ - کنکور آسان است
درس زیست شناسی - کنکور ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

331

تعداد پسندیدن

6

2 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت دوم
2 - تنظیم عصبی - کنکور آسان است - قسمت دوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

3

 حلیل کنکور 93 : (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
حلیل کنکور 93 : (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

3

تحلیل کنکور 93 : (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

248

تعداد پسندیدن

3

 تحلیل کنکور 93 : (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

669

تعداد پسندیدن

9

تحلیل کنکور 93 : (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

367

تعداد پسندیدن

3

تحلیل کنکور 93 : (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

0

تحلیل کنکور 93 : (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

2

تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارده)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

290

تعداد پسندیدن

4

تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

246

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

0

تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

2

ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است
ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است
ریاضی – تست کنکور 93 – کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید