زیست شناسی - تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی
390
3 ماه قبل
6- تحلیل کنکور 93 (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- تحلیل کنکور 93 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

429

تعداد پسندیدن

7

11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

2

13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

1

1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

4

2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

1

3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

2

9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

1

14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)
تگ دکتر آی کیو
14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

12-  روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت دوازدهم)
12- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

1- روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت اول)
1- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

3

4- روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت چهارم)
4- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

ژنتیک مندلی دی وی دی های زیست 7000 تست
ژنتیک مندلی دی وی دی های زیست 7000 تست

کنکور تجربی - زیست شناسی

مسلم مصلی نژاد

مسلم مصلی نژاد
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

2

17-  روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفدهم)
17- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

7- روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفتم)
7- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید