زیست شناسی - تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی
237
2 ماه قبل
زیست شناسی - تنظیم عصبی - کنکور آسان است
زیست شناسی - تنظیم عصبی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

363

تعداد پسندیدن

5

11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- تحلیل کنکور 93 (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

1

6- تحلیل کنکور 93 (قسمت  ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- تحلیل کنکور 93 (قسمت ششم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

377

تعداد پسندیدن

7

13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- تحلیل کنکور 93 (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- تحلیل کنکور 93 (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- تحلیل کنکور 93 (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)
تگ دکتر آی کیو
14- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارده)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- تحلیل کنکور 93 (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

3

8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- تحلیل کنکور 93 (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- تحلیل کنکور 93 (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

1

10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- تحلیل کنکور 93 (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- تحلیل کنکور 93 (قسمت نهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- تحلیل کنکور 93 (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- تحلیل کنکور 93 (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

2

12-  روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت دوازدهم)
12- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

7- روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفتم)
7- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

1

17-  روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفدهم)
17- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

8- روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هشتم)
8- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

10- روش های  غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت دهم)
10- روش های غلبه بر تست زیست شناسی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید