فصل اول : تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه
561
8 ماه قبل
بخش اول : استوکیومتری (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : استوکیومتری (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

2

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

1

بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

550

تعداد پسندیدن

6

 فصل اول : تست واکنش تجزیه  (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

6

شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

321

تعداد پسندیدن

7

بخش دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ترمودینامیک (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

5

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

538

تعداد پسندیدن

12

بخش اول : استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

219

تعداد پسندیدن

3

بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

4

شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم : فصل دوم : ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : تجزیه (قسمت هجدهم)
سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
در بخش قبلی در مورد واکنش های تجزیه صحبت شد. استاد نصراللهی در این فیلم آموزشی در ادامه ی بررسی مهم ترین واکنش های تجزیه به بررسی باقی این واکنش ها می پردازند و نکات مهم مرتبط با هر یک از واکنش ها را در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و امتحانات نهایی قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید