شیمی سوم: فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه
453
6 ماه قبل
فصل اول : استوکیومتری (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : استوکیومتری (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

164

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

614

تعداد پسندیدن

5

شیمی سوم: فصل اول - انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

شیمی پیش: فصل اول - تست واکنش تجزیه  (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

6

 شیمی پیش: فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

530

تعداد پسندیدن

6

شیمی سوم: فصل اول - شیوه حل مسائل با استفاده از الگو (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - شیوه حل مسائل با استفاده از الگو (قسمت سی و پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

322

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

 شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

283

تعداد پسندیدن

7

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

1

شیمی سوم: فصل اول - تست (سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - تست (سی و ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

1

شیمی سوم: فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
در بخش قبلی در مورد واکنش های تجزیه صحبت شد. استاد نصراللهی در این فیلم آموزشی در ادامه ی بررسی مهم ترین واکنش های تجزیه به بررسی باقی این واکنش ها می پردازند و نکات مهم مرتبط با هر یک از واکنش ها را در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و امتحانات نهایی قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید