18- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه
399
5 ماه قبل
18- شیمی پیش-  فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

7

18- شیمی دوم فصل اول آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- شیمی دوم فصل اول آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : چگالی گازها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

3

12- شیمی پیش- فصل اول-تست واکنش تجزیه  (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- شیمی پیش- فصل اول-تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

510

تعداد پسندیدن

6

9- شیمی پیش- فصل اول - تست واکنش تجزیه  (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی پیش- فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

6

12- شیمی سوم -فصل  اول-موازنه بار (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- شیمی سوم -فصل اول-موازنه بار (قسمت یازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

325

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

18- درس اول آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- درس اول آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

820

تعداد پسندیدن

8

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

18- شیمی کنکوری - حل تست (قسمت اول)
18- شیمی کنکوری - حل تست (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

1

19- شیمی دوم- فصل اول - رسم آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
19- شیمی دوم- فصل اول - رسم آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : ترمودینامیک آنتالپی تشکیل استاندارد (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : ترمودینامیک آنتالپی تشکیل استاندارد (قسمت بیست و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : روابط حجمی گازها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : چگالی گازها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : چگالی گازها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

مجید خرم نژاد

مجید خرم نژاد
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

18- شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

شیمی سوم- فصل اول-تجزیه (قسمت هجدهم)
در بخش قبلی در مورد واکنش های تجزیه صحبت شد. استاد نصراللهی در این فیلم آموزشی در ادامه ی بررسی مهم ترین واکنش های تجزیه به بررسی باقی این واکنش ها می پردازند و نکات مهم مرتبط با هر یک از واکنش ها را در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و امتحانات نهایی قرار می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید