شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی
322
3 ماه قبل
ترمودینامیک: قانون هس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: قانون هس (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

2

ترمودینامیک: قانون هس (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: قانون هس (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: قانون هس (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: قانون هس (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

زبان انگلیسی - قانون Must - کنکور آسان است
زبان انگلیسی - قانون Must - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

شیمی  - قانون های آووگادرو و گیلوساک
شیمی - قانون های آووگادرو و گیلوساک

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

زیست شناسی - تنظیم عصبی - کنکور آسان است
زیست شناسی - تنظیم عصبی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

622

تعداد پسندیدن

9

17- شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت  (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
17- شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

6

17-شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم )
تگ دکتر آی کیو
17-شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

3

زیست شناسی - تست کنکور 93 - کنکور آسان است
زیست شناسی - تست کنکور 93 - کنکور آسان است

کنکور تجربی - زیست شناسی

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

367

تعداد پسندیدن

6

ریاضی - مبحث محاسبات سریع - استاد مسعودی - کنکور آسان است
ریاضی - مبحث محاسبات سریع - استاد مسعودی - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

767

تعداد پسندیدن

3

ریاضی - مبحث نامعادلات - استاد مسعودی - کنکور آسان است
ریاضی - مبحث نامعادلات - استاد مسعودی - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

649

تعداد پسندیدن

6

ریاضی - مبحث تصاعد - استاد مسعودی - کنکور آسان است
ریاضی - مبحث تصاعد - استاد مسعودی - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

609

تعداد پسندیدن

5

ریاضی  - مبحث معکوس ترکیب توابع - استاد حیدری - کنکور آسان است
ریاضی - مبحث معکوس ترکیب توابع - استاد حیدری - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد مسعودی - کنکور آسان است
فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد مسعودی - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - فیزیک

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

761

تعداد پسندیدن

4

زبان انگلیسی - جمله مجهول - کنکور آسان است
زبان انگلیسی - جمله مجهول - کنکور آسان است

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

1142

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی - مبحث مشتق - استاد مسعودی - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - ریاضی - مبحث مشتق - استاد مسعودی - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

380

تعداد پسندیدن

3

1 - فیزیک - مبحث گرما - استاد مسعودی - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - فیزیک - مبحث گرما - استاد مسعودی - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - فیزیک

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

692

تعداد پسندیدن

2

1 - ریاضی - مبحث انتگرال - استاد مسعودی - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - ریاضی - مبحث انتگرال - استاد مسعودی - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - فیزیک

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

829

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید