9- کنکور ریاضی و تجربی – الکتریسیته جاری – دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک
92
3 ماه قبل
فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت اول)
فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت دوم)
فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومتها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومتها (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

241

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: قانون اهم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون اهم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

230

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

5

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

166

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: مدار چند حلقه ای (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: مدار چند حلقه ای (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

367

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومت ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومت ها (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

274

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

1

9- کنکور ریاضی و تجربی – الکتریسیته جاری – دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت نهم)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این قسمت استاد مظلومی "روش های ساده کردن مدار های مقاومتی" را مورد بررسی قرار داده است و این روش ها را به همراه حل مثال های آموزشی تشریح کرده است.روش پل وتستون نیز در این قسمت مورد توجه واقع شده است.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید