شیمی - مبحث سینتیک شیمیایی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی
611
6 ماه قبل
شیمی – سینتیک شیمیایی – کنکور آسان است
شیمی – سینتیک شیمیایی – کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی، قسمت اول
سینتیک شیمیایی، قسمت اول

کنکور تجربی - شیمی

مینا حسینی

مینا حسینی
تعداد بازدید

3174

تعداد پسندیدن

15

سینتیک شیمیایی (قسمت سوم )
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی (قسمت سوم )

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

2729

تعداد پسندیدن

4

سینتیک شیمیایی (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی (قسمت اول )

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

2920

تعداد پسندیدن

9

سینتیک شیمیایی: مسائل سینتیک (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: مسائل سینتیک (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

639

تعداد پسندیدن

11

سینتیک شیمیایی: مسائل سینتیک (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: مسائل سینتیک (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

3025

تعداد پسندیدن

2

شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است
شیمی - مبحث استوکیومتری - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

814

تعداد پسندیدن

16

شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث ترکیبات یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

9

شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است
شیمی - مبحث قانون هس - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

617

تعداد پسندیدن

12

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

349

تعداد پسندیدن

7

شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث شعاع اتمی و یونی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

4

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

9

شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است
شیمی - مبحث نامگذاری ترکیبات آلی - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

370

تعداد پسندیدن

4

شیمی – استوکیومتری – کنکور آسان است
شیمی – استوکیومتری – کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

5

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

471

تعداد پسندیدن

4

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

538

تعداد پسندیدن

4

سینتیک  شیمیایی: مفهوم سرعت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: مفهوم سرعت (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

3069

تعداد پسندیدن

2

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

3002

تعداد پسندیدن

1

شیمی - سینتیک - مسائل سینتیک
شیمی - سینتیک - مسائل سینتیک

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

3

شیمی – ترکیبات یونی – کنکور آسان است
شیمی – ترکیبات یونی – کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید