آموزش ترکیبیات ریاضیات تجربی کنکور

کنکور تجربی - ریاضی
559
5 ماه قبل
ترکیبیات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

2

 ترکیبیات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

آموزش ترکیبیات ریاضیات تجربی کنکور
کنکور تجربی - ریاضی

آموزش کامل درس

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید