آموزش ترکیبیات ریاضیات تجربی کنکور

کنکور تجربی - ریاضی
681
7 ماه قبل
ترکیبیات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

2

 ترکیبیات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

1

 ترکیبیات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

191

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

ترکیبیات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

0

ترکیبیات (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

 ترکیبیات (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ترکیبیات (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

1

آموزش ترکیبیات ریاضیات تجربی کنکور
کنکور تجربی - ریاضی

آموزش کامل درس

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید