آموزش ترکیبیات ریاضیات تجربی کنکور

کنکور تجربی - ریاضی
385
3 ماه قبل
ریاضی : ترکیبیات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : ترکیبیات (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : ترکیبیات (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

آموزش ترکیبیات ریاضیات تجربی کنکور
کنکور تجربی - ریاضی

آموزش کامل درس

برچسب ها

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید