فیزیک کنکور- قانون گرانش نیوتون - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
33
یک ماه قبل
4-قانون جهانی گرانش نیوتون
4-قانون جهانی گرانش نیوتون

کنکور تجربی - فیزیک

محمد ولی پور

محمد ولی پور
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

2

13-روش حل مسایل قانون دوم نیوتون
13-روش حل مسایل قانون دوم نیوتون

کنکور تجربی - فیزیک

محمد ولی پور

محمد ولی پور
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

12

2-قانون دوم نیوتون
2-قانون دوم نیوتون

کنکور تجربی - فیزیک

محمد ولی پور

محمد ولی پور
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

5

3-قانون سوم نیوتون
3-قانون سوم نیوتون

کنکور تجربی - فیزیک

محمد ولی پور

محمد ولی پور
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

1

1-قانون اول نیوتون
1-قانون اول نیوتون

کنکور تجربی - فیزیک

محمد ولی پور

محمد ولی پور
تعداد بازدید

252

تعداد پسندیدن

9

نور : قانون شکست نور(قانون اسنل)
نور : قانون شکست نور(قانون اسنل)

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

448

تعداد پسندیدن

9

الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

430

تعداد پسندیدن

5

الکتریسته ساکن: قانون کولن (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسته ساکن: قانون کولن (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

409

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته ساکن: قانون کولن (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

375

تعداد پسندیدن

12

7- دینامیک - قانون سوم نیوتن (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- دینامیک - قانون سوم نیوتن (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

353

تعداد پسندیدن

2

4- دینامیک قانون اول نیوتن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- دینامیک قانون اول نیوتن (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

4

5- دینامیک - قانون دوم نیوتن (پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- دینامیک - قانون دوم نیوتن (پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

3

3- دینامیک قانون اول نیوتن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- دینامیک قانون اول نیوتن (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

353

تعداد پسندیدن

6

6- دینامیک - قانون سوم نیوتن (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- دینامیک - قانون سوم نیوتن (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

308

تعداد پسندیدن

7

زبان انگلیسی - قانون Must - کنکور آسان است
زبان انگلیسی - قانون Must - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث قانون فارادی - استاد مریم جعفری
فیزیک - مبحث قانون فارادی - استاد مریم جعفری

کنکور ریاضی - فیزیک

ویدا محبی

ویدا محبی
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

مکانیک : آزمایش قانون پایستگی تکانه زاویه ای
مکانیک : آزمایش قانون پایستگی تکانه زاویه ای

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید