2- کنکور ریاضی تجربی – الکتریسیته جاری – دبیرستان فرزانگان تهران ( قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک
51
3 ماه قبل
فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت دوم)
فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: قانون اهم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون اهم (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

236

تعداد پسندیدن

2

فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت اول)
فیزیک : الکتریسیته جاری (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

فرزاد خوشوقت

فرزاد خوشوقت
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک سوم - فصل دوم - مبحث الکتریسیته جاری - قسمت دوم - گزینه دو
2 - فیزیک سوم - فصل دوم - مبحث الکتریسیته جاری - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: شدت جریان (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

303

تعداد پسندیدن

5

الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومتها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومتها (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

4

1 - فیزیک سوم - فصل دوم - مبحث الکتریسیته جاری - قسمت اول - گزینه دو
1 - فیزیک سوم - فصل دوم - مبحث الکتریسیته جاری - قسمت اول - گزینه دو

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: مدار چند حلقه ای (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: مدار چند حلقه ای (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

377

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: مدار چند حلقه ای (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: مدار چند حلقه ای (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

298

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومت ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: بهم بستن مقاومت ها (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

3

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه ی شدت جریان (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

0

2 - الکتریسیته ساکن(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2 - الکتریسیته ساکن(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

202

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: محاسبه انرژی و توان مصرفی درمدار الکتریکی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

2

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

1

الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: کاربرد ولت سنج و آمپرسنج در مدار الکتریکی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

0

الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتریسیته جاری: قانون جریان و ولتاژ در مدار تک حلقه (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

3

2- کنکور ریاضی تجربی – الکتریسیته جاری – دبیرستان فرزانگان تهران ( قسمت دوم)
کنکور ریاضی - فیزیک

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید