فیزیک کنکوری –انرژی رید برگ –کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
37
یک ماه قبل
انرژی هسته ای (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
انرژی هسته ای (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

1- انرژی هسته ای (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- انرژی هسته ای (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

14- نوسان- انرژی نوسان گر (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- نوسان- انرژی نوسان گر (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

5

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

1 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت اول)
1 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث ترازهای انرژی هسته - لوح قلم
فیزیك - مبحث ترازهای انرژی هسته - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

4- انرژی هسته ای (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- انرژی هسته ای (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

8- انرژی هسته ای (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- انرژی هسته ای (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

6- انرژی هسته ای (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- انرژی هسته ای (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)
3 - تدریس فیزیک - مبحث انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

سنا نوری

سنا نوری
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

3- انرژی هسته ای (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- انرژی هسته ای (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

5- انرژی هسته ای (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- انرژی هسته ای (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

1

فیزیك - مبحث انرژی مكانیكی نوسانگر - لوح قلم
فیزیك - مبحث انرژی مكانیكی نوسانگر - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

13- نوسان- انرژی نوسان گر (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- نوسان- انرژی نوسان گر (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

2

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید