القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک
210
9 ماه قبل
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

1

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت سی ام)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دوازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت چهاردهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت سیزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت پانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت شانزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت هفدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت هجدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نوزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

1

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیستم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

1

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

0

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

1

میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
میدان مغناطیسی: تعیین جهت نیرو (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

2

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و یکم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

القاء الکترومغناطیسی: تعیین جهت در القاء (قسمت دوم)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور ریاضی
فصل پنجم (القاء الکترومغناطیسی) از فیزیک سوم دبیرستان به بررسی تعیین جهت در القاء با استاد هومن باستی می پردازیم. با ادامه توضیح مبحث همراه هستیم.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید