فیزیك - مبحث اندازه حركت - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک
71
3 ماه قبل
2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم
2 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم
3 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

1 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت اول - لوح قلم
1 - جبر و احتمال - مبحث اندازه گیری شانس - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث پدیده تصادفی - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث پدیده تصادفی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

3مسئله اندازه‌گیری
3مسئله اندازه‌گیری

کنکور ریاضی - فیزیک

علی عباس زاده

علی عباس زاده
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

هندسه - مبحث منشور - لوح قلم
هندسه - مبحث منشور - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث استوانه - لوح قلم
هندسه - مبحث استوانه - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث کره - لوح قلم
هندسه - مبحث کره - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

384

تعداد پسندیدن

8

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

193

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: مبحث اندازه گیری و بردار (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

2

گسسته - مبحث تابع پوشا - لوح قلم
گسسته - مبحث تابع پوشا - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث تابع حسابی اویلر - لوح قلم
گسسته - مبحث تابع حسابی اویلر - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید