فیزیك - مبحث حركت در دو بعد - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک
52
3 ماه قبل
7-مفهوم شتاب در دو بعد
7-مفهوم شتاب در دو بعد

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

0

11 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت یازدهم
11 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت یازدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

16 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت شانزدهم
16 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت شانزدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

6 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

20 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیستم
20 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیستم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

23 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و سوم
23 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

22 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و دوم
22 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

5 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم
5 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

17 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفدهم
17 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

13 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سیزدهم
13 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سیزدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

15 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پانزدهم
15 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پانزدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

24 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و چهارم
24 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

9 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم
9 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت نهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

25 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و پنجم
25 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت بیست و پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

1

12 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوازدهم
12 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوازدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

4 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم
4 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهارم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

14 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهاردهم
14 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت چهاردهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

18 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هجدهم
18 - فیزیک - مبحث حرکت شناسی در دو بعد - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هجدهم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید