معرفی کتاب (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی
900
6 ماه قبل
معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2165

تعداد پسندیدن

60

 فصل دوم : پروکاریوت ها  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پروکاریوت ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

379

تعداد پسندیدن

6

گیرنده حس : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گیرنده حس : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

395

تعداد پسندیدن

5

ایمنی همورال : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ایمنی همورال : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

312

تعداد پسندیدن

2

گردش مواد : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

648

تعداد پسندیدن

14

هورمون ها : ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هورمون ها : ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

470

تعداد پسندیدن

6

میوز : ( قسمت  دوم )
تگ دکتر آی کیو
میوز : ( قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

466

تعداد پسندیدن

5

میتوز : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
میتوز : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

507

تعداد پسندیدن

12

زیست–قلب (قسمت دوم)
زیست–قلب (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

2

ژنتیک جمعیت : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

675

تعداد پسندیدن

11

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت  دوم)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1215

تعداد پسندیدن

22

زیست : مبحث ژنتیک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست : مبحث ژنتیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

400

تعداد پسندیدن

5

زیست–گردش مواد(قسمت دوم)
زیست–گردش مواد(قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

2

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت دوم)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

2

ژنتیک و خواستگاه : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خواستگاه : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1126

تعداد پسندیدن

32

اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

383

تعداد پسندیدن

7

دستگاه تناسلی مرد : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی مرد : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

468

تعداد پسندیدن

8

تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

2

ماده ی ژنتیک : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ماده ی ژنتیک : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

687

تعداد پسندیدن

8

دستگاه تناسلی زن : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی زن : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

541

تعداد پسندیدن

14

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید