معرفی کتاب (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی
977
7 ماه قبل
معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2313

تعداد پسندیدن

66

 فصل دوم : پروکاریوت ها  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : پروکاریوت ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سید مسعود قاضی عسگر

سید مسعود قاضی عسگر
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

7

ایمنی همورال : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ایمنی همورال : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

334

تعداد پسندیدن

3

گردش مواد : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

763

تعداد پسندیدن

17

ژنتیک جمعیت : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

753

تعداد پسندیدن

11

هورمون ها : ( قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هورمون ها : ( قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

516

تعداد پسندیدن

9

میوز : ( قسمت  دوم )
تگ دکتر آی کیو
میوز : ( قسمت دوم )

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

507

تعداد پسندیدن

5

گیرنده حواس : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
گیرنده حواس : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

490

تعداد پسندیدن

7

میتوز : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
میتوز : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

543

تعداد پسندیدن

14

زیست–قلب (قسمت دوم)
زیست–قلب (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

2

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت  دوم)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1306

تعداد پسندیدن

25

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت دوم)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

3

دستگاه تناسلی مرد : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی مرد : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

517

تعداد پسندیدن

11

ماده ی ژنتیک : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ماده ی ژنتیک : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

720

تعداد پسندیدن

10

زیست : مبحث ژنتیک (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست : مبحث ژنتیک (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

427

تعداد پسندیدن

5

زیست–گردش مواد(قسمت دوم)
زیست–گردش مواد(قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

2

ژنتیک و خواستگاه : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خواستگاه : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

1174

تعداد پسندیدن

32

اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

420

تعداد پسندیدن

9

تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

2

دستگاه تناسلی زن : (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی زن : (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

622

تعداد پسندیدن

15

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید