1- فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک
292
7 ماه قبل
نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

558

تعداد پسندیدن

6

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

740

تعداد پسندیدن

17

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

521

تعداد پسندیدن

9

3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم
3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

381

تعداد پسندیدن

1

7 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 7)
7 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 7)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

6

8 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 8)
8 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث جسم و آینه های متقاطع - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت 8)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

6

2- فیزیک - مبحث نور و آینه ها جلسه دوم
2- فیزیک - مبحث نور و آینه ها جلسه دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

2

1 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث نور هندسی - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت اول)
1 - کنکور ریاضی و تجربی - مبحث نور هندسی - دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مهدی مظلومی

مهدی مظلومی
تعداد بازدید

383

تعداد پسندیدن

7

1 - فیزیک - مبحث شکست نور و عدسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث شکست نور و عدسی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

190

تعداد پسندیدن

1

1 - فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت اول - یادگیری برتر
1 - فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت اول - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - فیزیک

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

4

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

1130

تعداد پسندیدن

15

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

554

تعداد پسندیدن

13

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

516

تعداد پسندیدن

8

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

414

تعداد پسندیدن

5

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

421

تعداد پسندیدن

8

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

8

تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است
تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - فیزیک

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

7

1 -فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت اول - کنکور آسان است
1 -فیزیک - مبحث نور - استاد مسعودی - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور ریاضی - فیزیک

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

1205

تعداد پسندیدن

8

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

593

تعداد پسندیدن

7

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

533

تعداد پسندیدن

6

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید