فیزیک کنکور- سقوط آزاد - ارتفاع اوج و زمان اوج - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
133
4 ماه قبل
فیزیک کنکوری –نمودارهای سقوط آزاد–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –نمودارهای سقوط آزاد–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

سقوط آزاد و حرکت پرتابی - پرواز کنکوری ها
سقوط آزاد و حرکت پرتابی - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم
تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم

کنکور ریاضی - فیزیک

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

329

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

305

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

313

تعداد پسندیدن

11

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

498

تعداد پسندیدن

13

تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها
تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

15-مثال از سقوط آزاد
15-مثال از سقوط آزاد

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

285

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

332

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

249

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

4

1 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت اول - لوح قلم
1 - فیزیك - مبحث حركت سقوط آزاد - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید