فیزیک کنکور- سقوط آزاد - ارتفاع اوج و زمان اوج - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
158
5 ماه قبل
فیزیک کنکوری –نمودارهای سقوط آزاد–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –نمودارهای سقوط آزاد–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

287

تعداد پسندیدن

6

سقوط آزاد و حرکت پرتابی - پرواز کنکوری ها
سقوط آزاد و حرکت پرتابی - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم
تدریس و حل تست فیزیک - حرکت سقوط آزاد - استاد اعلم

کنکور ریاضی - فیزیک

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

378

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

340

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

350

تعداد پسندیدن

11

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

536

تعداد پسندیدن

13

فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : سقوط آزاد (قسمت چهل و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

463

تعداد پسندیدن

5

تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها
تست سقوط آزاد - پرواز کنکوری ها

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

15-مثال از سقوط آزاد
15-مثال از سقوط آزاد

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

307

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

341

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

330

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت چهل و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

364

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

310

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حل تست های سقوط آزاد (قسمت پنجاه و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

312

تعداد پسندیدن

3

فیزیک کنکوری – دینامیک –کمان آکادمی
فیزیک کنکوری – دینامیک –کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکوری –لیزر –کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –لیزر –کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید