فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهاردهم)

کنکور تجربی - شیمی
44
یک ماه قبل
فصل اول ساختار اتم (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول ساختار اتم (قسمت اول )

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ساختار اتم (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

4

فصل اول: ساختار اتم (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ساختار اتم (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

6

فصل اول: ساختار اتم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: ساختار اتم (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : ساختار اتم (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ساختار اتم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

9

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : ساختار اتم (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : ساختار اتم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین چرختاب مقدم
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

1- شیمی دوم- فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- شیمی دوم- فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

3284

تعداد پسندیدن

133

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید