فیزیک کنکوری –ااشکالات الگوی اتمی بور –کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
48
یک ماه قبل
شیمی - اختار اتم - مدل اتمی بور
شیمی - اختار اتم - مدل اتمی بور

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : بمب اتمی
فیزیک مدرن : بمب اتمی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

3- فیزیک اتمی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- فیزیک اتمی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

373

تعداد پسندیدن

3

4- فیزیک اتمی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- فیزیک اتمی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

4

2- فیزیک اتمی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- فیزیک اتمی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

0

5- فیزیک اتمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- فیزیک اتمی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

222

تعداد پسندیدن

3

1- فیزیک اتمی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- فیزیک اتمی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

392

تعداد پسندیدن

10

فیزیك - مبحث الگوهای اتمی - لوح قلم
فیزیك - مبحث الگوهای اتمی - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث طیف اتمی - لوح قلم
فیزیك - مبحث طیف اتمی - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : مشاهده طیف اتمی عناصر
فیزیک مدرن : مشاهده طیف اتمی عناصر

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

تدریس و حل تست فیزیک - مبحث طیف اتمی - گزینه دو
تدریس و حل تست فیزیک - مبحث طیف اتمی - گزینه دو

کنکور ریاضی - فیزیک

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

8 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم
8 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هشتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

3 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم
3 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

7 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم
7 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت هفتم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

6 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم
6 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

1 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول
1 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت اول

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

5 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم
5 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

2 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم
2 - فیزیک - مبحث فیزیک اتمی - استاد حمید فدایی فرد - قسمت دوم

کنکور ریاضی - فیزیک

حمید فدایی فرد

حمید فدایی فرد
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکوری –دینامیک  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک کنکوری –دینامیک (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکوری –دینامیک  (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فیزیک کنکوری –دینامیک (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید