فیزیک کنکوری –ادامه کار کل –کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
33
یک ماه قبل
2- ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

207

تعداد پسندیدن

2

3-  ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- ادامه نمودار سرعت - زمان (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

3

جبر و ریاضیات گسسته-احتمال-قانون احتمال کل
جبر و ریاضیات گسسته-احتمال-قانون احتمال کل

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

مغناطیس : طرز کار باطری
مغناطیس : طرز کار باطری

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار وانرژی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار وانرژی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

مغناطیس : موتور الکتریکی ساده چگونه کار میکند؟
مغناطیس : موتور الکتریکی ساده چگونه کار میکند؟

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : طرز کار دیود (یکسو کننده)
فیزیک مدرن : طرز کار دیود (یکسو کننده)

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

1

مغناطیس : طرز کار دودکش های برقی
مغناطیس : طرز کار دودکش های برقی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : کار و انرژی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فیزیک مدرن : چگونه نیروگاه هسته ای کار می کند؟
فیزیک مدرن : چگونه نیروگاه هسته ای کار می کند؟

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید