فصل اول :جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار
1756
9 ماه قبل
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت هفدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت پانزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت چهاردهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

212

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: روش حرفه ای جرم اتمی میانگین (قسمت شانزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : لایه ی ظرفیت عنصرها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : لایه ی ظرفیت عنصرها (قسمت بیستم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : لایه ی ظرفیت عنصرها (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : لایه ی ظرفیت عنصرها (قسمت بیست و یکم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هشتم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

2

فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تبدیل جرم به انرژی (قسمت هفتم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت اول)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

300

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : درسنامه  (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درسنامه (قسمت دوازدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : درسنامه  (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درسنامه (قسمت یازدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث کیهان زادگاه الفبا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث کیهان زادگاه الفبا (قسمت اول)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

زینب رحمانی

زینب رحمانی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : آرایش نویس حرفه ای (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : آرایش نویس حرفه ای (قسمت اول)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

147

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : پیوند کووالانسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : پیوند کووالانسی (قسمت پنجم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت دوازدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت ششم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

268

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت نهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت چهارم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مبحث ساختار اتم (قسمت دوم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

حیدر علی علوی نیک

حیدر علی علوی نیک
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

2

فصل اول :جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)
دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

در این قسمت از سری قسمت های مربوط به تدریس فصل اول کتاب درسی سیمی سال دهم،درابتدا به تشریح و بررسی مفهوم "جرم اتمی عنصرها" پرداخته شده و استاد فاضل تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این موضوع را آموزش داده است.تعاریف مهم موجود در متن از جمله "یکای جرم اتمی" یا "amu" نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.در آخر به بررسی برخی ویژگی های ذره های زیر اتمی و سپس حل سوالات بخش "باهم بیندیشیم" پرداخته شده است و استاد فاضل رابطه ی مهمی برای محاسبه ی "جرم اتمی میانگین" ارائه کرده و آن را توضیح داده است.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید