10- درس اول - جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار
1260
4 ماه قبل
3- درس اول - فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- درس اول - فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری (قسمت سوم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

748

تعداد پسندیدن

20

1- درس اول - کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- درس اول - کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

2149

تعداد پسندیدن

69

17- درس اول - توزیع الکترونها در لایه ها و زیر لایه ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
17- درس اول - توزیع الکترونها در لایه ها و زیر لایه ها (قسمت هفدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1273

تعداد پسندیدن

39

شیمی دهم . فصل اول درس صفحات 10 تا 12
شیمی دهم . فصل اول درس صفحات 10 تا 12

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

572

تعداد پسندیدن

11

5- درس اول - حل مسئله (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- درس اول - حل مسئله (قسمت پنجم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

650

تعداد پسندیدن

12

2- درس اول - اختر شیمی- (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- درس اول - اختر شیمی- (قسمت دوم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

1076

تعداد پسندیدن

20

9- درس اول - ادامه خودآزمایی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- درس اول - ادامه خودآزمایی (قسمت نهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

453

تعداد پسندیدن

2

12- درس اول - اتمها (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- درس اول - اتمها (قسمت دوازدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

399

تعداد پسندیدن

9

16- درس اول - مدل کوانتمی اتم (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
16- درس اول - مدل کوانتمی اتم (قسمت شانزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

676

تعداد پسندیدن

20

18- درس اول آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
18- درس اول آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

758

تعداد پسندیدن

8

20- درس اول - خود را بیازمایید (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
20- درس اول - خود را بیازمایید (قسمت بیستم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

528

تعداد پسندیدن

9

4- درس اول - پیدایش عنصر هیدروژن (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
4- درس اول - پیدایش عنصر هیدروژن (قسمت چهارم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

443

تعداد پسندیدن

5

25- درس اول -  با هم بیندیشیم (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
25- درس اول - با هم بیندیشیم (قسمت بیست و پنجم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

642

تعداد پسندیدن

12

11- درس اول - با هم بیندیشیم (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- درس اول - با هم بیندیشیم (قسمت یازدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

4

6- درس اول - با هم بیندیشیم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- درس اول - با هم بیندیشیم (قسمت ششم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

606

تعداد پسندیدن

13

13- درس اول - خود را بیازمایید (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
13- درس اول - خود را بیازمایید (قسمت سیزدهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

512

تعداد پسندیدن

12

8- درس اول - خود را ییازمایید (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- درس اول - خود را ییازمایید (قسمت هشتم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

457

تعداد پسندیدن

10

7- درس اول - ادامه با هم بیندیشیم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- درس اول - ادامه با هم بیندیشیم (قسمت هفتم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

532

تعداد پسندیدن

4

14- درس اول - نور کلید شناخت جهان (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
14- درس اول - نور کلید شناخت جهان (قسمت چهاردهم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

سعید فاضل

سعید فاضل
تعداد بازدید

503

تعداد پسندیدن

6

10- درس اول - جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)
دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

در این قسمت از سری قسمت های مربوط به تدریس فصل اول کتاب درسی سیمی سال دهم،درابتدا به تشریح و بررسی مفهوم "جرم اتمی عنصرها" پرداخته شده و استاد فاضل تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این موضوع را آموزش داده است.تعاریف مهم موجود در متن از جمله "یکای جرم اتمی" یا "amu" نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.در آخر به بررسی برخی ویژگی های ذره های زیر اتمی و سپس حل سوالات بخش "باهم بیندیشیم" پرداخته شده است و استاد فاضل رابطه ی مهمی برای محاسبه ی "جرم اتمی میانگین" ارائه کرده و آن را توضیح داده است.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید