فصل چهارم : موج و انواع آن -موج سینوسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک
505
9 ماه قبل
فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

406

تعداد پسندیدن

3

فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

525

تعداد پسندیدن

4

فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

458

تعداد پسندیدن

7

فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

416

تعداد پسندیدن

5

فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

402

تعداد پسندیدن

8

فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

457

تعداد پسندیدن

7

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و پنجم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و ششم )
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و ششم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج و انواع آن -موج سینوسی (قسمت سوم)
کنکور ریاضی - فیزیک

موج و انواع آن -موج سینوسی (قسمت سوم)
استاد نوکنده در این قسمت از سری برنامه های آموزشی فیزیک در ادامه برنامه قبلی که به موج های مکانیکی و الکترومغناطیسی و بررسی انواع آن ها پرداختند، با بیان مثال طناب به صحبت در مورد موج های سینوسی مبادرت می فرمایند و موج های ایده آل و میرا را توضیح می دهند و از نظر بسامد مقایسه می کنند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید