3- موج و انواع آن -موج سینوسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک
310
5 ماه قبل
حل تست موج (قسمت سوم)
حل تست موج (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث انواع موج مكانیكی - لوح قلم
فیزیك - مبحث انواع موج مكانیكی - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

1

نوسان و موج : دیوار صوتی
نوسان و موج : دیوار صوتی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : اثر دوپلر
نوسان و موج : اثر دوپلر

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث چشمه موج و بسامد موج و سرعت انتشار موج - لوح قلم
فیزیك - مبحث چشمه موج و بسامد موج و سرعت انتشار موج - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت اول)
حل تست موج (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

1

حل تست موج (قسمت چهاردهم)
حل تست موج (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت هشتم)
حل تست موج (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت نوزدهم)
حل تست موج (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت بیستم)
حل تست موج (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت هفتم)
حل تست موج (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت ششم)
حل تست موج (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت سیزدهم)
حل تست موج (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت هفدهم)
حل تست موج (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت چهارم)
حل تست موج (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت دوازدهم)
حل تست موج (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت پنجم)
حل تست موج (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت یازدهم)
حل تست موج (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

3- موج و انواع آن -موج سینوسی (قسمت سوم)
کنکور ریاضی - فیزیک

موج و انواع آن -موج سینوسی (قسمت سوم)
استاد نوکنده در این قسمت از سری برنامه های آموزشی فیزیک در ادامه برنامه قبلی که به موج های مکانیکی و الکترومغناطیسی و بررسی انواع آن ها پرداختند، با بیان مثال طناب به صحبت در مورد موج های سینوسی مبادرت می فرمایند و موج های ایده آل و میرا را توضیح می دهند و از نظر بسامد مقایسه می کنند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید