فصل اول : قدم اول صفحه 10 مثال 1

چهارم - ریاضی
70
2 ماه قبل
فصل هفتم : قدم سی و نهم صفحه 177 مثال اول
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : قدم سی و نهم صفحه 177 مثال اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

فصل هفتم : قدم سی و نهم صفحه 177 مثال اول
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : قدم سی و نهم صفحه 177 مثال اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق، مثال 1
تعریف مشتق، مثال 1

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

1

 فصل اول : مثال (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : مثال (قسمت چهل و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

314

تعداد پسندیدن

1

هندسه 2 پایه-فصل اول-مثال نقض
هندسه 2 پایه-فصل اول-مثال نقض

کنکور ریاضی - هندسه

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 115 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 115 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 100 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 100 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 102 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 102 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 119 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 119 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 154 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 154 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 105 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 105 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 114 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 114 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 117 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 117 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و پنجم صفحه 113 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و پنجم صفحه 113 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 153 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 153 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-2 صفحه 16
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-2 صفحه 16

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-4 صفحه 20
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-4 صفحه 20

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : قدم اول صفحه 10 مثال 1
چهارم - ریاضی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید