فصل اول : قدم اول صفحه 10 مثال 1

چهارم - ریاضی
10
7 روز قبل
فصل هفتم : قدم سی و نهم صفحه 177 مثال اول
تگ دکتر آی کیو
فصل هفتم : قدم سی و نهم صفحه 177 مثال اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق، مثال 1
تعریف مشتق، مثال 1

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

هندسه 2 پایه-فصل اول-مثال نقض
هندسه 2 پایه-فصل اول-مثال نقض

کنکور ریاضی - هندسه

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

0

شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت چهل و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - مثال (قسمت چهل و چهارم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 109 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و چهارم صفحه 110 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 104 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 100 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 100 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 105 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و سوم صفحه 105 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بيست و پنجم صفحه 113 تمرين اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بيست و پنجم صفحه 113 تمرين اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 115 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 115 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 102 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و دوم صفحه 102 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 119 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 119 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 114 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و پنجم صفحه 114 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 117 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : قدم بیست و ششم صفحه 117 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 153 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 153 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 154 تمرین اول
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : قدم سی و چهارم صفحه 154 تمرین اول

چهارم - ریاضی

سمانه نومیری

سمانه نومیری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-2 صفحه 16
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-2 صفحه 16

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-4 صفحه 20
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-4 صفحه 20

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-5 صفحه 21
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - مثال 1-5 صفحه 21

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : قدم اول صفحه 10 مثال 1
چهارم - ریاضی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید