معرفی کتاب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی
778
6 ماه قبل
معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2165

تعداد پسندیدن

60

ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

791

تعداد پسندیدن

11

 میوز : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
میوز : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

431

تعداد پسندیدن

7

هورمون ها : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هورمون ها : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

487

تعداد پسندیدن

8

زیست–قلب (قسمت سوم)
زیست–قلب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

2

گیرنده حس : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گیرنده حس : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

342

تعداد پسندیدن

9

میتوز : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
میتوز : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

464

تعداد پسندیدن

10

گردش مواد : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

622

تعداد پسندیدن

16

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت سوم)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

2

ژنتیک و خواستگاه : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خواستگاه : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

654

تعداد پسندیدن

17

ماده ی ژنتیک : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ماده ی ژنتیک : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

571

تعداد پسندیدن

8

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

466

تعداد پسندیدن

5

زیست–گردش مواد(قسمت سوم)
زیست–گردش مواد(قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

355

تعداد پسندیدن

6

تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

1

زیست : مبحث ژنتیک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست : مبحث ژنتیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

3

دستگاه تناسلی زن : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی زن : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

826

تعداد پسندیدن

21

زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

742

تعداد پسندیدن

7

زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت دوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

757

تعداد پسندیدن

12

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

597

تعداد پسندیدن

4

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید