معرفی کتاب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی
851
7 ماه قبل
معرفی
تگ دکتر آی کیو
معرفی

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

2313

تعداد پسندیدن

66

ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک جمعیت : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

858

تعداد پسندیدن

12

هورمون ها : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هورمون ها : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

528

تعداد پسندیدن

10

زیست–قلب (قسمت سوم)
زیست–قلب (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

2

میتوز : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
میتوز : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

507

تعداد پسندیدن

10

 میوز : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
میوز : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

451

تعداد پسندیدن

7

گردش مواد : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گردش مواد : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

718

تعداد پسندیدن

20

گیرنده حواس : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
گیرنده حواس : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

416

تعداد پسندیدن

10

اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اختلالات دستگاه ایمنی : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

379

تعداد پسندیدن

7

زیست شناسی: ژنتیک (قسمت سوم)
زیست شناسی: ژنتیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

244

تعداد پسندیدن

2

ژنتیک و خواستگاه : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ژنتیک و خواستگاه : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

712

تعداد پسندیدن

17

ماده ی ژنتیک : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ماده ی ژنتیک : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

613

تعداد پسندیدن

9

دفاع غیر اختصاصی : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دفاع غیر اختصاصی : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

510

تعداد پسندیدن

6

زیست–گردش مواد(قسمت سوم)
زیست–گردش مواد(قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سایبر یار

سایبر یار
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
تحلیل کنکور 93 : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

245

تعداد پسندیدن

1

زیست : مبحث ژنتیک (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست : مبحث ژنتیک (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

3

دستگاه تناسلی زن : (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
دستگاه تناسلی زن : (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

شورش باباعلی

شورش باباعلی
تعداد بازدید

927

تعداد پسندیدن

24

زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل اول : ایمنی بدن (قسمت سوم)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

653

تعداد پسندیدن

5

زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
زیست شناسی سوم فصل سوم : حواس (قسمت اول)

کنکور تجربی - زیست شناسی

سهیل میرزایی

سهیل میرزایی
تعداد بازدید

799

تعداد پسندیدن

7

زیست شناسی و آزمایشگاه2 - فصل سوم - حواس قسمت سوم
زیست شناسی و آزمایشگاه2 - فصل سوم - حواس قسمت سوم

کنکور تجربی - زیست شناسی

محمد امین

محمد امین
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید