فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک
35
17 روز قبل
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست موج مکانیکی (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید