ادبیات فارسی - مبحث واژه - یادگیری برتر

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور
554
6 ماه قبل
تست واج و واژه زبان 92- پرواز کنکوری ها
تست واج و واژه زبان 92- پرواز کنکوری ها

کنکور عمومی - ادبیات فارسی آرایه

پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر
ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

462

تعداد پسندیدن

4

6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی  – یادگیری برتر
6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی – یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

397

تعداد پسندیدن

1

ادبیات - مبحث ادبیات حماسی - پژوهندگان
ادبیات - مبحث ادبیات حماسی - پژوهندگان

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

 قرابت معنایی - فصل4 - درس اسرارالتوحید ( قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی - فصل4 - درس اسرارالتوحید ( قسمت سی و پنجم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

204

تعداد پسندیدن

0

 قرابت معنایی - فصل4 -درس اسرارالتوحید (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی - فصل4 -درس اسرارالتوحید (قسمت سی و نهم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

0

قرابت معنایی- درس گوته1 ( قسمت چهلم و دوم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی- درس گوته1 ( قسمت چهلم و دوم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

1

 ساختمان واژه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت دوم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

387

تعداد پسندیدن

2

ساختمان واژه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت سوم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

1

 ساختمان واژه (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

231

تعداد پسندیدن

2

 ساختمان واژه (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت پنجم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

1

 ساختمان واژه (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

3

ساختمان واژه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت اول)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

479

تعداد پسندیدن

4

 ساختمان واژه  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت ششم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

186

تعداد پسندیدن

1

ساختمان واژه (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ساختمان واژه (قسمت چهارم)

کنکور عمومی - زبان فارسی

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

2

قرابت معنایی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی (قسمت هفتم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

276

تعداد پسندیدن

4

8- چگونه ادبیات بخوانیم (قسمت هشتم)
8- چگونه ادبیات بخوانیم (قسمت هشتم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی مطلق

علی مطلق
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

1

قرابت معنایی: شعر: پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی: شعر: پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و هفتم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

4

حل تست قرابت معنایی پیامها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
حل تست قرابت معنایی پیامها (قسمت اول)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

داریوش راوش

داریوش راوش
تعداد بازدید

282

تعداد پسندیدن

6

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر  (قسمت چهل و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و پنجم)

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علی شاپوران

علی شاپوران
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

2

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید