فیزیک - مبحث تصاعد حسابی در حرکت با شتاب ثابت - پژوهندگان

کنکور ریاضی - فیزیک
139
6 ماه قبل
فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

314

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

330

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

279

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

270

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : تست حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهلم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهلم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

252

تعداد پسندیدن

3

12-مثال از حرکت با شتاب ثابت
12-مثال از حرکت با شتاب ثابت

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

0

11-حرکت با شتاب ثابت
11-حرکت با شتاب ثابت

کنکور تجربی - فیزیک

حسین عسگری

حسین عسگری
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

فیزیك - مبحث حركت با شتاب ثابت - لوح قلم
فیزیك - مبحث حركت با شتاب ثابت - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : تست حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

269

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : تست حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تست حرکت با شتاب ثابت (قسمت سی و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

263

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

273

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

343

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : حرکت با سرعت ثابت (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

7

فیزیک - مبحث الکتریسته جاری و مدارها - پژوهندگان
فیزیک - مبحث الکتریسته جاری و مدارها - پژوهندگان

کنکور ریاضی - فیزیک

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث کشش سطحی - استاد مصلایی - پژوهندگان
فیزیک - مبحث کشش سطحی - استاد مصلایی - پژوهندگان

کنکور ریاضی - فیزیک

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

1

1آشنایی با تصاعد حسابی
1آشنایی با تصاعد حسابی

کنکور تجربی - ریاضی

علی رنجبر

علی رنجبر
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

3

ریاضی - مبحث لگاریتم - پژوهندگان
ریاضی - مبحث لگاریتم - پژوهندگان

کنکور ریاضی - ریاضیات

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث شتاب متوسط با استفاده از نمودار سرعت زمان - لوح قلم
فیزیك - مبحث شتاب متوسط با استفاده از نمودار سرعت زمان - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید