7- موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک
281
5 ماه قبل
فیزیك - مبحث چشمه موج و بسامد موج و سرعت انتشار موج - لوح قلم
فیزیك - مبحث چشمه موج و بسامد موج و سرعت انتشار موج - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت دوم)
حل تست موج (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

فیزیك - مبحث انواع موج مكانیكی - لوح قلم
فیزیك - مبحث انواع موج مكانیكی - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

1

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : اثر دوپلر
نوسان و موج : اثر دوپلر

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : دیوار صوتی
نوسان و موج : دیوار صوتی

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت اول)
حل تست موج (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

1

حل تست موج (قسمت هفتم)
حل تست موج (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت چهاردهم)
حل تست موج (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت ششم)
حل تست موج (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت سیزدهم)
حل تست موج (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت هشتم)
حل تست موج (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت هفدهم)
حل تست موج (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت چهارم)
حل تست موج (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت دوازدهم)
حل تست موج (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت سوم)
حل تست موج (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت پنجم)
حل تست موج (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت یازدهم)
حل تست موج (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

حل تست موج (قسمت دهم)
حل تست موج (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

شاهین عباسیان

شاهین عباسیان
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

7- موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت دوم)
کنکور ریاضی - فیزیک

موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت دوم)
در اين قسمت از سري برنامه هاي آموزشي فيزيک، استاد نوکنده با بيان مثال به آموزش نحوه محاسبه سرعت انتشار موج در يک طناب مبادرت مي فرمايند و در ادامه با رسم شکل به تشريح اين مبحث و بدست آوردن فرمول محاسبه سرعت مي پردازند و قسمت هاي مهم از اين بخش را که در طراحي تست هاي کنکور سراسري مورد توجه هستند مطرح مي گردانند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید