فصل چهارم : موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک
461
9 ماه قبل
فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

405

تعداد پسندیدن

3

فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

522

تعداد پسندیدن

4

فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

456

تعداد پسندیدن

7

فصل پنجم : موج و انواع آن-  صوت (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : موج و انواع آن- صوت (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

414

تعداد پسندیدن

5

فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

457

تعداد پسندیدن

7

فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج و انواع آن- امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

399

تعداد پسندیدن

8

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

فیزیك - مبحث چشمه موج و بسامد موج و سرعت انتشار موج - لوح قلم
فیزیك - مبحث چشمه موج و بسامد موج و سرعت انتشار موج - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

صل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
صل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و پنجم )
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و پنجم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و ششم )
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و ششم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : جمع بندی موج مکانیکی (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

255

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت هفتم)
کنکور ریاضی - فیزیک

موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت دوم)
در اين قسمت از سري برنامه هاي آموزشي فيزيک، استاد نوکنده با بيان مثال به آموزش نحوه محاسبه سرعت انتشار موج در يک طناب مبادرت مي فرمايند و در ادامه با رسم شکل به تشريح اين مبحث و بدست آوردن فرمول محاسبه سرعت مي پردازند و قسمت هاي مهم از اين بخش را که در طراحي تست هاي کنکور سراسري مورد توجه هستند مطرح مي گردانند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید