فیزیک کنکور- حرکت نوسانی-تشدید در نوسان - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
38
یک ماه قبل
8- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

296

تعداد پسندیدن

5

7- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

309

تعداد پسندیدن

7

نوسان و موج : فرو ریختن پل بر اثر پدیده تشدید
نوسان و موج : فرو ریختن پل بر اثر پدیده تشدید

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

1

5- حرکت نوسانی (قسمت پنجم)
5- حرکت نوسانی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

1

1- حرکت نوسانی (قسمت اول)
1- حرکت نوسانی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

6- حرکت نوسانی (قسمت ششم)
6- حرکت نوسانی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

4- حرکت نوسانی (قسمت چهارم)
4- حرکت نوسانی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

1

2- حرکت نوسانی (قسمت دوم)
2- حرکت نوسانی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

3- حرکت نوسانی (قسمت سوم)
3- حرکت نوسانی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

0

9- نوسان- نمودار در حرکت نوسان (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- نوسان- نمودار در حرکت نوسان (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

5

10- نوسان- نمودار در حرکت نوسان (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- نوسان- نمودار در حرکت نوسان (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

266

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هشتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هشتم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

6- نوسان- معادله حرکت نوسان (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- نوسان- معادله حرکت نوسان (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

398

تعداد پسندیدن

15

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید