فصل ششم : موج های الکترومغناطیسی(قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک
104
5 ماه قبل
فصل چهارم : موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج و انواع آن - سرعت موج (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

465

تعداد پسندیدن

7

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت بیست و ششم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

6 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت ششم
6 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت ششم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

نوسان و موج : آزمایش کشف امواج الکترومغناطیسی توسط هرتز
نوسان و موج : آزمایش کشف امواج الکترومغناطیسی توسط هرتز

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

0

5 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت پنجم
5 - امواج الکترومغناطیسی - آزمایش یانگ - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - فیزیک

احمد سرور

احمد سرور
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت ششم)

سوم تجربی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

3

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت پنجم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج مکانیکی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت اول)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

 فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت سوم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت چهارم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : الغاء الکترومغناطیسی (قسمت هشتم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت نهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت یازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت دوازدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت چهاردهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

1

فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل پنجم : القاء الکترومغناطیسی (قسمت سیزدهم)

سوم ریاضی - فیزیک 3وآزمایشگاه

پرویز زنگی بند

پرویز زنگی بند
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید