فصل اول: کلیات (قسمت سی و هشتم)

سوم انسانی - روانشناسی
34
یک ماه قبل
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و سوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هشتم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و یکم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و چهارم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و دوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و پنجم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیست و ششم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت اول)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

523

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت پانزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دوم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت هفتم )

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت چهاردهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت نوزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت بیستم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت دهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت سیزدهم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کلیات روانشناسی (قسمت ششم)

سوم انسانی - روانشناسی

زهرا غزالی

زهرا غزالی
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: کلیات (قسمت سی و هشتم)
سوم انسانی - روانشناسی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید