18- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی
215
4 ماه قبل
20- شیمی پیش - فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
20- شیمی پیش - فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

7

19-شیمی پیش- فصل اول -تست سرعت واکنش (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
19-شیمی پیش- فصل اول -تست سرعت واکنش (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

5

7- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش(قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش(قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

389

تعداد پسندیدن

6

22- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
22- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

170

تعداد پسندیدن

7

21- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
21- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش (قسمت بیست و یکم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

156

تعداد پسندیدن

4

2- شیمی پیش- فصل اول- سینتیک- سرعت واکنش (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
2- شیمی پیش- فصل اول- سینتیک- سرعت واکنش (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

16

38- شیمی پیش- فصل اول- عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
38- شیمی پیش- فصل اول- عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت سی و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

242

تعداد پسندیدن

6

9- شیمی پیش- فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
9- شیمی پیش- فصل اول - تست واکنش تجزیه (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

5

10- شیمی پیش- فصل اول- تست واکنش ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
10- شیمی پیش- فصل اول- تست واکنش ها (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

5

11- شیمی پیش- فصل اول -تست واکنش ها (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
11- شیمی پیش- فصل اول -تست واکنش ها (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

512

تعداد پسندیدن

5

12- شیمی پیش- فصل اول-تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
12- شیمی پیش- فصل اول-تست واکنش تجزیه (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

496

تعداد پسندیدن

6

8- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت متوسط (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت متوسط (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

476

تعداد پسندیدن

3

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت اول )

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

325

تعداد پسندیدن

2

30- شیمی پیش- فصل اول - واکنش بنیادی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
30- شیمی پیش- فصل اول - واکنش بنیادی (قسمت سی ام)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

5

16-شیمی پیش - فصل اول- واکنش گاز ها (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
16-شیمی پیش - فصل اول- واکنش گاز ها (قسمت شانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

0

3- شیمی پیش- فصل اول- بنیان سرعت (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
3- شیمی پیش- فصل اول- بنیان سرعت (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

225

تعداد پسندیدن

7

6- شیمی پیش- فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
6- شیمی پیش- فصل اول - نمودار سرعت (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

539

تعداد پسندیدن

5

5- شیمی پیش- فصل اول- نمودار سرعت (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
5- شیمی پیش- فصل اول- نمودار سرعت (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

381

تعداد پسندیدن

5

17- شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
17- شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

6

17-شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم )
تگ دکتر آی کیو
17-شیمی پیش - فصل اول- قانون سرعت (قسمت هفدهم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

106

تعداد پسندیدن

3

18- شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی، از بخش حل تست، استاد نصراللهی در ادامۀ قسمت های پیشین به حل کردن نمونه تست های کنکور سراسری از مبحث سرعت واکنش شیمی پیش دانشگاهی مبادرت می فرمایند و ضمن حل تست ها نکات مهم را ارائه می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید