فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی
352
9 ماه قبل
فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت بیست و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

299

تعداد پسندیدن

7

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

500

تعداد پسندیدن

4

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

587

تعداد پسندیدن

4

سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: محاسبه سرعت واکنش (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

3043

تعداد پسندیدن

1

1 - شیمی - مبحث سرعت واکنش ها - شیروانی - کارنامه 20 - برنامه 23آبان - قسمت اول
1 - شیمی - مبحث سرعت واکنش ها - شیروانی - کارنامه 20 - برنامه 23آبان - قسمت اول

کنکور تجربی - شیمی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

130

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

1604

تعداد پسندیدن

1

سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

345

تعداد پسندیدن

4

سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
سینتیک شیمیایی: عوامل موثر بر سرعت واکنش (قسمت یازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

337

تعداد پسندیدن

1

فصل اول: قانون سرعت (قسمت هفدهم )
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: قانون سرعت (قسمت هفدهم )

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

195

تعداد پسندیدن

3

2 - شیمی – مبحث سرعت واکنش ها – شیروانی – کارنامه 20 – برنامه 23آبان – قسمت دوم
2 - شیمی – مبحث سرعت واکنش ها – شیروانی – کارنامه 20 – برنامه 23آبان – قسمت دوم

کنکور تجربی - شیمی

وحید باباخانلو

وحید باباخانلو
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش های شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

688

تعداد پسندیدن

11

شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول : ساختار اتم (قسمت هجدهم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

2

1-  شیمی سه – واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت اول)
1- شیمی سه – واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : واکنش های شیمیایی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

1047

تعداد پسندیدن

28

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

756

تعداد پسندیدن

18

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

3052

تعداد پسندیدن

0

 فصل اول : واکنش فلزات  (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : واکنش فلزات (قسمت بیستم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

281

تعداد پسندیدن

2

الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

397

تعداد پسندیدن

3

الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

495

تعداد پسندیدن

6

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش دهنده ی محدودکننده و بازده واکنش (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: واکنش دهنده ی محدودکننده و بازده واکنش (قسمت بیست و هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

0

فصل اول: تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی پیش- فصل اول - تست سرعت واکنش (قسمت هجدهم)
در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی، از بخش حل تست، استاد نصراللهی در ادامۀ قسمت های پیشین به حل کردن نمونه تست های کنکور سراسری از مبحث سرعت واکنش شیمی پیش دانشگاهی مبادرت می فرمایند و ضمن حل تست ها نکات مهم را ارائه می دهند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید