مثلثات : دوره تناوب (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات
187
9 ماه قبل
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

122

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت ششم)
مثلثات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

2

مثلثات (قسمت هفتم)
مثلثات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

155

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت هشتم)
مثلثات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا  طیبی
تعداد بازدید

58

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا  طیبی
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید