مثلثات : دوره تناوب (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات
156
8 ماه قبل
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی
فیزیک کنکوری –دوره تناوب ماهواره–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت هشتم)
مثلثات (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت پنجم)
مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت دوم)
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت ششم)
مثلثات (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

2

مثلثات (قسمت هفتم)
مثلثات (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

خان آکادمی فارسی

خان آکادمی فارسی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت اول)
مثلثات (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

142

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

مثلثات (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا  طیبی
تعداد بازدید

32

تعداد پسندیدن

1

مثلثات (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
مثلثات (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا طیبی

علیرضا طیبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید