7- شیمی سه – محلول ها (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی
145
6 ماه قبل
6-  شیمی سه – محلول ها (قسمت ششم)
6- شیمی سه – محلول ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

0

1-  شیمی سه – محلول ها (قسمت اول)
1- شیمی سه – محلول ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

257

تعداد پسندیدن

2

3-  شیمی سه – محلول ها (قسمت سوم)
3- شیمی سه – محلول ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

220

تعداد پسندیدن

1

2-  شیمی سه – محلول ها (قسمت دوم)
2- شیمی سه – محلول ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

1

5-  شیمی سه – محلول ها (قسمت پنجم)
5- شیمی سه – محلول ها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

0

4- شیمی سه – محلول ها (قسمت چهارم)
4- شیمی سه – محلول ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

0

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

6

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

527

تعداد پسندیدن

9

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

426

تعداد پسندیدن

7

شیمی – محلول ها – کنکور آسان است
شیمی – محلول ها – کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

265

تعداد پسندیدن

6

7- ترمودینامیک  (قسمت هفتم)
7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

1

7- شیمی دوم- آرایش لوئیس (قسمت هفتم)
7- شیمی دوم- آرایش لوئیس (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

2

7- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت هفتم)
7- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

8

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

103

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

5

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیستم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

4

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت پانزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید