7- شیمی سه – محلول ها (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی
56
3 ماه قبل
3-  شیمی سه – محلول ها (قسمت سوم)
3- شیمی سه – محلول ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

0

5-  شیمی سه – محلول ها (قسمت پنجم)
5- شیمی سه – محلول ها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

4- شیمی سه – محلول ها (قسمت چهارم)
4- شیمی سه – محلول ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

6-  شیمی سه – محلول ها (قسمت ششم)
6- شیمی سه – محلول ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

1-  شیمی سه – محلول ها (قسمت اول)
1- شیمی سه – محلول ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

2-  شیمی سه – محلول ها (قسمت دوم)
2- شیمی سه – محلول ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

6

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

5

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

1

7- ترمودینامیک  (قسمت هفتم)
7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت اول)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت هشتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت سیزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت دوازدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مبحث محلول ها (قسمت نوزدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید