7- شیمی سه – محلول ها (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی
73
4 ماه قبل
4- شیمی سه – محلول ها (قسمت چهارم)
4- شیمی سه – محلول ها (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

6-  شیمی سه – محلول ها (قسمت ششم)
6- شیمی سه – محلول ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

0

1-  شیمی سه – محلول ها (قسمت اول)
1- شیمی سه – محلول ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

154

تعداد پسندیدن

0

3-  شیمی سه – محلول ها (قسمت سوم)
3- شیمی سه – محلول ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

127

تعداد پسندیدن

0

2-  شیمی سه – محلول ها (قسمت دوم)
2- شیمی سه – محلول ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

1

5-  شیمی سه – محلول ها (قسمت پنجم)
5- شیمی سه – محلول ها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

آرش پیامن

آرش پیامن
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است
1 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت اول - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

316

تعداد پسندیدن

7

2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است
2 - شیمی - مبحث محلول ها - قسمت دوم - کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

6

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

4

شیمی – محلول ها – کنکور آسان است
شیمی – محلول ها – کنکور آسان است

کنکور تجربی - شیمی

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

2

7- ترمودینامیک  (قسمت هفتم)
7- ترمودینامیک (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

75

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیست و هفتم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

1

7- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت هفتم)
7- شیمی - مبحث الکتروشیمی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

1

7- شیمی دوم- آرایش لوئیس (قسمت هفتم)
7- شیمی دوم- آرایش لوئیس (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

الکتروشیمی: برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید (قسمت بیست و ششم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

188

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت ششم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

7

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت هفدهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت پنجم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

3

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت بیستم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

1

بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش سوم : مبحث محلول ها (قسمت نهم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

محمد رضا شمس

محمد رضا شمس
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

3

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید