10-کنکور ریاضی تجربی – مبحث شکست نور – دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک
132
2 ماه قبل
شکست نور: شکست نور (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور: شکست نور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

5

شکست نور (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

2

شکست نور (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

227

تعداد پسندیدن

6

شکست نور (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

5

شکست نور (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

412

تعداد پسندیدن

6

شکست نور (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
شکست نور (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

243

تعداد پسندیدن

3

نور : آزمایش شکست نور
نور : آزمایش شکست نور

کنکور ریاضی - فیزیک

قاسم موسوی

قاسم موسوی
تعداد بازدید

62

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

6

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور  (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک - فصل پنجم شکست نور (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

1

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
اول دبیرستان فیزیک -حل تست شکست نور (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

1

10-کنکور ریاضی تجربی – مبحث شکست نور – دبیرستان فرزانگان تهران (قسمت دهم)
کنکور ریاضی - فیزیک

در این قسمت استاد مهدی مظلومی در ابتدا به بررسی یک تمرین مفهومی و در ادامه به توضیح و تشریح "همگرایی یا توان عدسی" پرداخته است.سپس با توضیح تکنیک های حل تست های مربوط به این موضوع،به حل تست ادامه می دهد.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید