4- شیمی– مبحث انواع غلظت – یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی
446
6 ماه قبل
شیمی - مبحث غلظت مولال - یادگیری برتر
شیمی - مبحث غلظت مولال - یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

434

تعداد پسندیدن

1

حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی
حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

1

شیمی - مبحث ساختار مولکولی  - استاد مهرپور - یادگیری برتر
شیمی - مبحث ساختار مولکولی - استاد مهرپور - یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

250

تعداد پسندیدن

2

 فصل اول: غلظت مواد (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: غلظت مواد (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

223

تعداد پسندیدن

4

شیمی - مبحث آب تبلور و نمک های متبلور - استاد مهرپور - یادگیری برتر
شیمی - مبحث آب تبلور و نمک های متبلور - استاد مهرپور - یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

256

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

593

تعداد پسندیدن

6

زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر
زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

451

تعداد پسندیدن

2

الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

359

تعداد پسندیدن

2

الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

0

شیمی - ساختار اتم - انواع آرایش الکترونی
شیمی - ساختار اتم - انواع آرایش الکترونی

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

96

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد مسعودی - یادگیری برتر
فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - فیزیک

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

642

تعداد پسندیدن

6

ریاضی - مبحث آمار - استاد مسعودی - یادگیری برتر
ریاضی - مبحث آمار - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

547

تعداد پسندیدن

0

ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر
ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

462

تعداد پسندیدن

4

ادبیات فارسی - مبحث واژه - یادگیری برتر
ادبیات فارسی - مبحث واژه - یادگیری برتر

کنکور عمومی - ادبیات فارسی درس محور

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

553

تعداد پسندیدن

2

ریاضی – مبحث احتمال – قسمت چهارم – یادگیری برتر
ریاضی – مبحث احتمال – قسمت چهارم – یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

399

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث مشتق - استاد مسعودی - یادگیری برتر
ریاضی - مبحث مشتق - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

490

تعداد پسندیدن

2

6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی  – یادگیری برتر
6- ادبیات – مبحث قرابت معنایی – یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

396

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید