4- شیمی– مبحث انواع غلظت – یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی
411
5 ماه قبل
شیمی - مبحث غلظت مولال - یادگیری برتر
شیمی - مبحث غلظت مولال - یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

409

تعداد پسندیدن

1

حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی
حل تست شیمی - مبحث غلظت و چگالی - استاد اسلامی

کنکور تجربی - شیمی

نیوشا رستمی

نیوشا رستمی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

شیمی - مبحث ساختار مولکولی  - استاد مهرپور - یادگیری برتر
شیمی - مبحث ساختار مولکولی - استاد مهرپور - یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

224

تعداد پسندیدن

2

 شیمی پیش: فصل اول - غلظت مواد (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی پیش: فصل اول - غلظت مواد (قسمت پانزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

3

شیمی - مبحث آب تبلور و نمک های متبلور - استاد مهرپور - یادگیری برتر
شیمی - مبحث آب تبلور و نمک های متبلور - استاد مهرپور - یادگیری برتر

کنکور تجربی - شیمی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

185

تعداد پسندیدن

1

شیمی سوم: فصل اول - غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی سوم: فصل اول - غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

473

تعداد پسندیدن

3

الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

1

ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت اول)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
الکتروشیمی: انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت نوزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

85

تعداد پسندیدن

0

شیمی - ساختار اتم - انواع آرایش الکترونی
شیمی - ساختار اتم - انواع آرایش الکترونی

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

0

ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
ترمودینامیک: انواع سامانه ها (قسمت سوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

158

تعداد پسندیدن

0

کربن و ترکیب های آلی: انواع کربن (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
کربن و ترکیب های آلی: انواع کربن (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

بابک محب

بابک محب
تعداد بازدید

251

تعداد پسندیدن

2

زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر
زبان - مبحث واژگان - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان انگلیسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

418

تعداد پسندیدن

1

فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد مسعودی - یادگیری برتر
فیزیک - مبحث مغناطیس - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - فیزیک

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

591

تعداد پسندیدن

6

ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر
ادبیات - مبحث قرابت معنایی - یادگیری برتر

کنکور عمومی - زبان فارسی

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

441

تعداد پسندیدن

4

ریاضی – مبحث احتمال – قسمت چهارم – یادگیری برتر
ریاضی – مبحث احتمال – قسمت چهارم – یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

380

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث پیوستگی - استاد مسعودی - یادگیری برتر
ریاضی - مبحث پیوستگی - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

468

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث تصاعد - استاد مسعودی - یادگیری برتر
ریاضی - مبحث تصاعد - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

409

تعداد پسندیدن

3

ریاضی - مبحث مشتق - استاد مسعودی - یادگیری برتر
ریاضی - مبحث مشتق - استاد مسعودی - یادگیری برتر

کنکور ریاضی - ریاضیات

علیرضا فخار

علیرضا فخار
تعداد بازدید

462

تعداد پسندیدن

2

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید