فیزیک کنکوری –معادلات نیرو در حرکت نوسانی–کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک
30
یک ماه قبل
2- حرکت نوسانی (قسمت دوم)
2- حرکت نوسانی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

1- حرکت نوسانی (قسمت اول)
1- حرکت نوسانی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

6- حرکت نوسانی (قسمت ششم)
6- حرکت نوسانی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

49

تعداد پسندیدن

0

5- حرکت نوسانی (قسمت پنجم)
5- حرکت نوسانی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

1

3- حرکت نوسانی (قسمت سوم)
3- حرکت نوسانی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

4- حرکت نوسانی (قسمت چهارم)
4- حرکت نوسانی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

پرواز 99

پرواز 99
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

66

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هشتم )
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حرکت نوسانی (قسمت هشتم )

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

1

8- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
8- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

5

7- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
7- نوسان-معادله سرعت و شتاب در حرکت نوسانی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

7

فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت سیزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : حل تست حرکت نوسانی (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فیزیک - مبحث حرکت نوسانی - استاد فرید اعلم - قسمت سوم - پرواز
فیزیک - مبحث حرکت نوسانی - استاد فرید اعلم - قسمت سوم - پرواز

کنکور ریاضی - فیزیک

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

254

تعداد پسندیدن

2

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید