فیزیك - مبحث حركت دایره ای یكنواخت - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک
82
3 ماه قبل
گسسته - مبحث گراف بازه ای - لوح قلم
گسسته - مبحث گراف بازه ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

31- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
31- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت سی و یکم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

375

تعداد پسندیدن

6

28- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
28- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

5

29- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
29- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت بیست و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

385

تعداد پسندیدن

4

30- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
30- دینامیک- حرکت دایره ای (قسمت سی ام)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

357

تعداد پسندیدن

7

جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم
جبر و احتمال - مبحث احتمال دو جمله ای - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

رضا قربانی

رضا قربانی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تابع چند ضابطه ای - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث تابع چند ضابطه ای - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث پدیده تصادفی - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث پدیده تصادفی - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - فیزیک

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

جبر و ریاضیات گسسته - جایگشت دایره ای
جبر و ریاضیات گسسته - جایگشت دایره ای

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

0

2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت
2-دوره تناوب، بسامد و حرکت دایره ای یکنواخت

کنکور تجربی - فیزیک

محمد علوی

محمد علوی
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

3

حسابان - مبحث ریشه معادله باقیمانده چند جمله ای - لوح قلم
حسابان - مبحث ریشه معادله باقیمانده چند جمله ای - لوح قلم

سوم ریاضی - حسابان

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مبحث دامنه تابع چند ضابطه ای - لوح قلم
حسابان - مبحث دامنه تابع چند ضابطه ای - لوح قلم

سوم ریاضی - حسابان

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث سرعت لحظه ای و متوسط متحرك - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث سرعت لحظه ای و متوسط متحرك - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

50

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تجزیه چند جمله ای به روش فاكتورگیری - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تجزیه چند جمله ای به روش فاكتورگیری - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث جمع جبری یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث جمع جبری یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

14

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث تعیین (ب.م.م) و ( ك.م.م) دو چند جمله ای - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث تعیین (ب.م.م) و ( ك.م.م) دو چند جمله ای - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث به توان رساندن یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث به توان رساندن یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث درجه یك جمله ای - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث درجه یك جمله ای - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث ضرب یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث ضرب یك جمله ای ها - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید