شیمی دوم تجربی : فصل اول : عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی
499
9 ماه قبل
1 - شیمی دوم - مبحث عدد اتمی و جرمی - قسمت اول - پرواز
1 - شیمی دوم - مبحث عدد اتمی و جرمی - قسمت اول - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

3

ساختار اتم: محاسبه عدد اتمی و عدد جرمی (قسمت سیزدهم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: محاسبه عدد اتمی و عدد جرمی (قسمت سیزدهم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

492

تعداد پسندیدن

3

2 - شیمی دوم - مبحث عدد اتمی و جرمی - قسمت دوم - پرواز
2 - شیمی دوم - مبحث عدد اتمی و جرمی - قسمت دوم - پرواز

کنکور تجربی - شیمی

صحبت امیری

صحبت امیری
تعداد بازدید

151

تعداد پسندیدن

2

ساختار اتم: بررسی ایزوتوپ ها (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: بررسی ایزوتوپ ها (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

328

تعداد پسندیدن

4

شیمی - ساختار اتم - عدد جرمی عدد اتمی
شیمی - ساختار اتم - عدد جرمی عدد اتمی

کنکور تجربی - شیمی

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

2

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

192

تعداد پسندیدن

1

ساختار اتم: بررسی ایزوتوپ ها (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: بررسی ایزوتوپ ها (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

325

تعداد پسندیدن

3

ساختار اتم: بررسی ایزوتوپ ها (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
ساختار اتم: بررسی ایزوتوپ ها (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

3

فصل اول: درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول: درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)

سوم تجربی - شیمی 3وآزمایشگاه

حسین نصراللهی

حسین نصراللهی
تعداد بازدید

379

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : معرفی ایزوتوپ و نکات ان (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : معرفی ایزوتوپ و نکات ان (قسمت بیست و چهارم)

دهم تجربی - شیمی (1) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار

علیرضا قادری

علیرضا قادری
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت نهم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

206

تعداد پسندیدن

0

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

379

تعداد پسندیدن

0

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت ششم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

1

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت پنجم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

261

تعداد پسندیدن

0

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت دهم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

0

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری: مسائل روابط مولی - جرمی (قسمت هفتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

261

تعداد پسندیدن

1

پیوند یونی: درصد جرمی ترکیبات یونی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
پیوند یونی: درصد جرمی ترکیبات یونی (قسمت چهارم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

194

تعداد پسندیدن

0

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: تعریف عدد اکسایش (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: تعریف عدد اکسایش (قسمت بیست و هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

291

تعداد پسندیدن

0

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: عدد اکسایش (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی: عدد اکسایش (قسمت سی و دوم)

کنکور تجربی - شیمی

استاد دادخواه

استاد دادخواه
تعداد بازدید

200

تعداد پسندیدن

0

شیمی دوم : فصل اول: ساختار اتم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
شیمی دوم : فصل اول: ساختار اتم (قسمت هشتم)

کنکور تجربی - شیمی

نوشین چرختاب مقدم

نوشین  چرختاب مقدم
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

3

شیمی دوم تجربی : فصل اول : عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)
کنکور تجربی - شیمی

شیمی دوم - فصل اول- عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)
در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی، استاد نصراللهی به صحبت در مورد عدد جرمی ( مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم) و ایزوتوپ ها می پردازند و در ادامه دربارۀ نحوه های اندازه گیری و تاریخچۀ اندازه گیری جرم اتم ها ( یک اتم ) که برخی از جرم ها مبنای محاسباتی قرار می گیرند صحبت می کنند.

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید